กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือปรับสภาพบ้านสร้างสุขชุมขน

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 คู่มือสำหรับช่างและสมาชิกในชุมชน.pdf 2.31 MB
2 คู่มือสำหรับช่างและสมาชิกในชุมชนเพื่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ.pdf 2.32 MB
3 ตัวอย่างที่ดีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ.pdf 2.79 MB
4 1.ประกาศการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยปี63 (2).pdf 3.10 MB
5 2.ขั้นตอนการรับการสนับสนุน.pdf 413.08 KB
6 3.โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ .doc 249.00 KB
7 4.ร่างคำสั่งคณะทำงานระดับพื้นที่.docx 21.09 KB
8 5. แบบคำขอให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ฯ.docx 44.47 KB
9 6. หนังสือให้ความยินยอมในการปรับสภาพแวดล้อม.doc 232.50 KB
10 7. แบบประเมินการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ.docx 57.96 KB
11 8. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้าน NEW (1).xlsx 14.20 KB
12 9. แบบประเมิน EQ.pdf 345.82 KB
13 10 .แบบประเมินคัดกรอง Bathel ADL.pdf 138.09 KB
14 11. แบบรายงานความก้าวหน้า (1).doc 250.50 KB
15 12. แบบรายงานผลการปรับสภาพแวดล้อม.docx 32.18 KB
16 13. แบบรายงานผลการดำเนินงาน.docx 34.28 KB
17 14. แบบรายงานสรุปผลการปรับสภาพบ้าน กองทุนฯ.doc 72.00 KB