กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยชุมชนและท้องถิ่น” ประจำปี ๒๕๖๖

     องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยชุมชนและท้องถิ่น” ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ การประชุมชี้แจงโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะ กึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีสภาวะพึ่งพิง นำโดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด

    พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถออกแบบและปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการของคนพิการและครอบครัว สร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลแก่ชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๑๔๐ แห่ง

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด