กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ยุทธศาสตร์

Smile service for all Songkhla
image

ยุทธศาสตร์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๓

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ได้มาตรฐานตามความจำเป็น

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนอย่างมีคุณภาพครอบคลุมทุกพื้นที่

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือขององค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายหลัก

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม พื้นที่สาธารณะและที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

แผนการบริหารจัดการงบประมาณ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓ 

แบ่งเป็น ๔ ด้าน

๑. ด้านบริหารจัดการ ๑๕%   

๒. ด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและเครื่องช่วยความพิการ ๑๐ %  

๓. ด้านการพัฒนาระบบบริการของหน่วย /ชุมชน ๒๕% 

๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๕๐%   

(งบประมาณจาก สปสช. ๕,๕๔๙,๔๐๐ บาท และ อบจ.สงขลา ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

แผนยุทธศาสตร์

arrow
icon 01

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ได้มาตรฐานตามความจำเป็น

arrow
icon 02

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนอย่างมีคุณภาพครอบคลุมทุกพื้นที่

arrow
icon 03

ยุทธศาสตร์ที่ 3

เสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือขององค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายหลัก

arrow
icon 04

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม พื้นที่สาธารณะและที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตประจำวัน