กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ทำเนียบบุคลากร

นายไพเจน มากสุวรรณ์

ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

คณะกรรมการ

อนุกรรมการ

คณะทำงาน

บุคลากร

ฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

หัวหน้างานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

กิตติยาภรณ์ สาดหลี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

รุ่งนภา ปราบณรงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

ละอองทิพย์ ช่วยบุญ

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

กัญณรัณน์ ไทรบุรีย์

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ปวีณา สยมภาค

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ณัฏฐา กำเหนิดแก้ว

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

วชิราภรณ์ บุญรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลักษิกา พานิชการ

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นายวิชาญ ศรีพรหมทอง

พนักงานขับรถ