กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ทำเนียบบุคลากร

นายไพเจน มากสุวรรณ์

ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

อนุกรรมการ

ปิยนันท์ สิงห์ทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นายพงค์ศักดิ์ จ้ายกับรุ่ง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป งานสนับสนุนวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา อนุกรรมการ/เลขา

แพทย์หญิงนาตยา พิทักษ์จินดา

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ รองประธานอนุกรรมการ

นายชาคริต โภชะเรือง

ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา รองประธานอนุกรรมการ

นายปัญญา ศรีทองสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา รองประธานอนุกรรมการ

นรมล ศรีสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา อนุกรรมการ/เลขานุการ

นางสาวเกสรีพรรณ สานุกูล

หัวหน้างานกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลสงขลา อนุกรรมการ

นายไพโรจน์ ศรีนิล

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๓ จ.สงขลา อนุกรรมการ

นายพนมเทียน เส้งวั่น

ท้องถิ่นจังหวัด อนุกรรมการ

บุญยืน อุบลสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ประธานอนุกรรมการ

นางรุจิเลข อัมโร

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อนุกรรมการ/เลขานุการ

นางสินีนาฎ สุขอุบล

หัวหน้างานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ อนุกรรมการ

นางสุขศิริ เสรีรักษ์

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พมจ.สงขลา อนุกรรมการ

นายไพโรจน์ ศรีนิล

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๓ จ.สงขลา อนุกรรมการ

แพทย์หญิงจิรวรรณ ชูทิพย์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา ประธานคณะอนุกรรมการ

นางณัฏฐ์ชุดา ทองพุ่ม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

นางสาวนิลเนตร ปานประดิษฐ์

หัวหน้าช่างกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อนุกรรมการ

รอ

ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ คนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อนุกรรมการ

นางฐิตารีย์ เชื้อพรหมณ์

รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา อนุกรรมการ

นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินินาถ ณ นาทวี ประธานคณะอนุกรรมการ

นางฐิตารีย์ เชื้อพรหมณ์

รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา อนุกรรมการ

นางฐิตารีย์ เชื้อพรหมณ์

รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา อนุกรรมการ

รอ

หัวหน้างานบริการพักค้าง ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา อนุกรรมการ

นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน

ประธานกรรมการอาชีวศึกษา จ.สงขลา อนุกรรมการ

นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ประธานคณะอนุกรรมการ

นางฐิตารีย์ เชื้อพรหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา อนุกรรมการ/เลขานุการ

รอ

หัวหน้างานกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อนุกรรมการ

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร

หัวหน้างานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ม.สงขลานครินทร์

นางศุกร์นิษา สัจจคุณานนท์

หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

นางสาวกิติยาภรณ์ สาดหลี

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข อบจ.สงขลา อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

รอ

นายกสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา

ปะรินดา ปัญจะสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

นายวินัย ขวัญปาน

นายกสมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา อนุกรรมการ

ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พันธวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

นางระพีพรรณ ขันทอง

ประธานสภาคนพิการทุกประเภท จังหวัสงขลา อนุกรรมการ

รอ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริการสาธารณสุข อบจ.สงขลา

ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

นางฐิตารีย์ เชื้อพรหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา อนุกรรมการ/เลขานุการ

นางรัชยา สนิ

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มนโยบายแะลวิชาการ พมจ.สงขลา อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

บุคลากร

ฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

หัวหน้างานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

ละอองทิพย์ ช่วยบุญ

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

มาลิษา ไทรบุรี

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ปวีณา สยมภาค

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ณัฏฐา กำเหนิดแก้ว

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

วชิราภรณ์ บุญรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กิตติยาภรณ์ สาดหลี

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

ลักษิกา พานิชการ

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี