กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ภาคีเครือข่าย

Smile service for all Songkhla
ภาคีเครือข่าย
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย โทรศัพท์ โทรสาร
1 สำนักงานนวตกรรมแห่งชาติ ภาครัฐ 02-017 5555 02-017 5566
2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภาครัฐ 074 233 888
3 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาครัฐ 0 5390 8300-49 0 5390 8330
4 ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา กรมอนามัย ภาครัฐ 073 212 862
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ภาครัฐ 074 802 114
6 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา ภาครัฐ 074-336-087 074-336-088
7 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ สงขลา ภาครัฐ
8 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดสงขลา ภาครัฐ 074 311 188
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ภาครัฐ 074 326 091
10 ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ภาครัฐ 074 311747
11 กาชาดจังหวัดสงขลา ภาครัฐ 074 323760
12 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ภาครัฐ 02 281 5555
13 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ภาครัฐ
14 ฐานทัพเรือสงขลา ภาครัฐ 092 981 6253
15 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 ภาครัฐ 074 336045
16 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ภาครัฐ 074 311 689
17 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาครัฐ 074 287 111
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ภาครัฐ 074 317 100
19 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาครัฐ 074584241-4 74584240
20 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาครัฐ 074 212 300
21 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ภาครัฐ 074 373 019
22 ธนาคารออมสิน ภาค ๑๘ สงขลา ภาคเอกชน 074 311 222
23 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตหาดใหญ่ ภาคเอกชน 074 345257
24 โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ ภาคเอกชน 074 272800
25 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภาคเอกชน 063 584 8782
26 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ภาคเอกชน 074 803 168
27 บริษัท แมสคอท โปรเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ภาคเอกชน
28 บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด ภาคเอกชน 074 200 999
29 บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาหาดใหญ่ ภาคเอกชน 074 444 444
30 มูลนิธิชุมชนสงขลา ภาคประชาสังคม 074 221286 , 086 4892086
31 สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ภาคประชาสังคม 081 543 9540
32 สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา ภาคประชาสังคม 081 8963127
33 สมาคมอาสาสร้างสุข ภาคประชาสังคม 086 960 8334
34 สมาคมปัตตาเลี่ยนหาดใหญ่ ภาคประชาสังคม 087 3943655
35 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา ภาคประชาสังคม 086-5980920
36 ชมรมคนพิการเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสงขลา ภาคประชาสังคม 085 0795277
37 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางด้านสติปัญญาจังหวัดสงขลา ภาคประชาสังคม 086-5980920
38 ศูนย์ประสานการจ้างงานคนพิการจังหวัดสงขลา ภาคประชาสังคม 084 9997446
39 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ( สวค.) ภาครัฐ 02 591 4676
40 ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ภาครัฐ 083 797 5705
41 ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ภาครัฐ 095 2712453
42 ศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน ภาครัฐ 084 2535404
43 ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน สะเดา ภาครัฐ 064 6126488
44 ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน อบต.สนามชัย ภาครัฐ 074 528089
45 คณะพยาบาล มอ.หาดใหญ่ ภาครัฐ 0635395256 อ.แสงอรุณ
46 สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ภาคประชาสังคม 074-330180
47 สมาคม อสม.จังหวัดสงขลา ภาคประชาสังคม 087-2861350
48 ชมรมผู้สูงอายุรพ.สมเด็จฯ อ.นาทวี ภาคประชาสังคม 098-6742563
49 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านเก่า ภาคประชาสังคม 087-2921649
50 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาทวี ภาคประชาสังคม 089-9746203
51 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.วังบวบ ภาคประชาสังคม 086-2997545
52 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.นาปรัง ภาคประชาสังคม 093-2540784
53 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ทับช้าง ภาคประชาสังคม 074-595057
54 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ลำชิง ภาคประชาสังคม 089-2987113
55 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ท่าประดู่ ภาคประชาสังคม 080-7131655
56 ชมรมสาธารณสุขอำเภอนาทวี ภาคประชาสังคม 061-1821550
57 ชมรมผู้สูงอายุร่มโพธิ์ร่มไทรต.ปลักหนู ภาคประชาสังคม 061-1821550
58 ชมรมอดีตข้าราชการอำเภอนาทวี ภาคประชาสังคม 081-7679095
59 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต. วังไทร ภาคประชาสังคม 086-2998145
60 ชมรมผู้สูงอายุร่มโพธิ์คีรี รพ.สต.ลำพด ภาคประชาสังคม 084-7214991
61 ชมรมผู้สูงอายุบ้านนาหมอศรี ภาคประชาสังคม 084-8606667
62 ชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่ง ต.สะท้อน ภาคประชาสังคม 086-2981082
63 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้าป๋อง ภาคประชาสังคม 088-3968485
64 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.วังใหญ่ อ.นาทวี ภาคประชาสังคม 081-3685127
65 ชมรมผู้สูงอายุก.ศ.น.ต.คลองกวาง ภาคประชาสังคม 081-0933523
66 ชมรมผู้สูงอายุช้างทอง ม.1 ต.ทับช้าง ภาคประชาสังคม 085-6864325
67 ชมรมผู้สูงอายุเกาะ-กระทิง ม.2 ต.ทับช้าง ภาคประชาสังคม 081-0930393
68 ชมรมผู้สูงอายุช่อมะปราง ภาคประชาสังคม 086-2843627
69 ชมรมผู้สูงอายุหัวควน ม.4 ต.ทับช้าง ภาคประชาสังคม 086-2998145
70 ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหญ่ ม.5 ต.ทับช้าง ภาคประชาสังคม 090-3308748
71 ชมรมผู้สูงอายุวังไทร ม.6 ต.ทับช้าง ภาคประชาสังคม 084-8553730
72 ชมรมผู้สูงอายุโคกเอาะ ม.7 ต.ทับช้าง ภาคประชาสังคม 083-3996718
73 ชมรมผู้สูงอายุบ้านลุ่ม ม.8 ต.ทับช้าง ภาคประชาสังคม 084-8436065
74 ชมรมผู้สูงอายุชอนทอง ม.9 ต.ทับช้าง ภาคประชาสังคม 089-8690561
75 ชมรมผู้สูงอายุจงเงิน ม.10 ต.ทับช้าง ภาคประชาสังคม 089-8799966
76 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาทวีนอก ภาคประชาสังคม 087-2855804
77 ชมรมผู้สูงอายุวังบัวบาน ภาคประชาสังคม 093-8533385
78 ชมรมผู้สูงอายุสุดเขต ต.ประกอบ ภาคประชาสังคม 081-7679095
79 ชมรมผู้สูงอายุตำบลฉาง ภาคประชาสังคม 869581819
80 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.บางกล่ำ ภาคประชาสังคม 081-7484713
81 ชมรมผู้สูงอายุบ้านดินลาน ภาคประชาสังคม 098-0105737
82 ขมรมผู้สูงอายุรพ.สต.บ้านป่ายาง ต.ท่าช้าง ภาคประชาสังคม 080-7158089
83 ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านหาร ภาคประชาสังคม 089-9747996
84 ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ทอม ภาคประชาสังคม 080-5496680
85 ชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายเทศบาลตำบลท่าช้าง ภาคประชาสังคม 086-2883982
86 ชมรมผู้สูงอายุวัดคงคาเลียบ ภาคประชาสังคม 096-1850496
87 ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองขวน ภาคประชาสังคม 085-6403956
88 ชมรมผู้สูงอายุบ้านท่าท้อน ภาคประชาสังคม 063-0744253
89 ชมรมผู้สูงอายุวัดยูงทอง ภาคประชาสังคม 086-5984985
90 ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองจูด ภาคประชาสังคม 081-7667219
91 ชมรมผู้สูงอายุบ้านท่าช้าง ภาคประชาสังคม 091-0799560
92 ชมรมไท้เก๊กภาคใต้ ภาคประชาสังคม 061-1728999
93 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลระโนด ภาคประชาสังคม 097-0780432
94 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสามอ่าง ภาคประชาสังคม 083-2790816
95 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านใหม่ ภาคประชาสังคม 081-7117797
96 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านขาว ภาคประชาสังคม 086-9654359
97 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านผักกูด ภาคประชาสังคม 081-4787636
98 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต.ระโนด ภาคประชาสังคม 081-7664730
99 ชมรมผู้สูงอายุ ต.คลองแดน ภาคประชาสังคม 089-2988143
100 ชมรมผู้สูงอายุบ้านปากบาง ภาคประชาสังคม 094-6526035
101 ชมรมผู้สูงอายุ ม.1 ต.ระโนด ภาคประชาสังคม 086-0333944
102 ชมรมผู้สูงอายุบ้านกลาง ม.3 ภาคประชาสังคม 081-7486630
103 ชมรมผู้สูงอายุวัดเฉียงพง ภาคประชาสังคม 086-9550623
104 ชมรมผู้สูงอายุ ม.1 ต.ปากแตระ ภาคประชาสังคม 081-7488857
105 ชมรมผู้สูงอายุ ม.2 ต.ท่าบอน ภาคประชาสังคม 085-6728436
106 ชมรมผู้สูงอายุ ม.6 ต.ปากแตระ ภาคประชาสังคม 080-7129029
107 ชมรมผู้สูงอายุ ม.7 ต.ระโนด ภาคประชาสังคม 094-5938043
108 ชมรมผู้สูงอายุ ม.1 ต.ท่าบอน ภาคประชาสังคม 086-2865624
109 ชมรมผู้สูงอายุศาลาหลวงล่าง ม.6 ต.ท่าบอน ภาคประชาสังคม 089-8696442
110 ชมรมผู้สูงอายุ ม.4 ต.ท่าบอน ภาคประชาสังคม 081-9906867
111 ชมรมผู้สูงอายุสายบัวม.5 ต.ท่าบอน ภาคประชาสังคม 086-7485992
112 ชมรมผู้สูงอายุบ้านพิกุลทอง ภาคประชาสังคม 074-589746
113 ชมรมผู้สูงอายุบ้านมาบบัว ม.9 ภาคประชาสังคม 096-9260252
114 ชมรมผู้สูงอายุบ้านขี้นาค ภาคประชาสังคม 080-5490744
115 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากแตระ ภาคประชาสังคม 082-4343113
116 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.พังยาง ภาคประชาสังคม 087-4797385
117 ชมรมผู้สูงอายุตำบลแดนสงวน ภาคประชาสังคม 081-8986335
118 ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าบอน ภาคประชาสังคม 086-9691275
119 ชมรมผู้สูงอายุบ้านวัดนก ภาคประชาสังคม 095-6961591
120 ชมรมผู้สูงอายุเติมขวัญปันสุข ภาคประชาสังคม 088-8910786
121 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลรัตภูมิ ภาคประชาสังคม 081-9902847
122 ชมรมผู้สูงอายุองค์กรสาธารณประโยชน์ม.5 ต.เขาพระ ภาคประชาสังคม 089-2943038
123 ชมรมผู้สูงอายุตาสีทองผ่องใส ภาคประชาสังคม 081-8978431
124 ชมรมผู้สูงอายุ ม.11 ต.เขาพระ ภาคประชาสังคม 089-2898811
125 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ควนขัน ภาคประชาสังคม 074-267014
126 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.คูหาใต้ ภาคประชาสังคม 087-7041593
127 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล ต.กำแพงเพชร ภาคประชาสังคม 074-389020-15
128 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ควนรู ภาคประชาสังคม 086-9603410
129 ชมรมผู้สูงอายุบ้านปลายละหาน ภาคประชาสังคม 087-4789659
130 ชมรมผู้สูงอายุ ม.6 บ้านคอกช้าง ภาคประชาสังคม 084-8549807
131 ชมรมผู้สูงอายุมะขามหวาน ภาคประชาสังคม 083-1900931
132 ชมรมผู้สูงอายุ ม.4 ต.เขาพระ ภาคประชาสังคม 089-6539229
133 ชมรมผู้สูงวัยใจรักษ์สุขภาพ ต.ท่าชะมวง ภาคประชาสังคม 089-5507973
134 ชมรมผู้สูงอายุบ้านนิคม ม.7 ต.ท่าชะมวง ภาคประชาสังคม 063-5836118
135 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสทิงพระ ภาคประชาสังคม 093-5819721
136 ชมรมผู้สูงอายุ อนามัยชุมพล ภาคประชาสังคม 084-7474374
137 ชมรมผู้สูงอายุรพ.สต.บ้านนางเหล้า ภาคประชาสังคม 093-6909957
138 ชมรมผู้สูงอายุใต้ร่มกระดังงา ภาคประชาสังคม 089-7324333
139 ชมรมผู้สูงอายุบ้านดอนคัน ภาคประชาสังคม 089-9774696
140 ชมรมผู้สูงอายุชุมพล 1 ภาคประชาสังคม 090-7126480
141 ชมรมผู้สูงอายุใต้ร่มไทร ภาคประชาสังคม 074-486119
142 กลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ่อแดง หมู่ที่ 1 ภาคประชาสังคม 089-2957921
143 ชมรมแสนสุข ภาคประชาสังคม 089-4637334
144 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.คูขุด ภาคประชาสังคม 086-9603386
145 ชมรมผู้สูงอายุจามจุรี ภาคประชาสังคม 086-2949186
146 ชมรมผู้สูงอายุ ม.2 ต.บ่อแดง ภาคประชาสังคม 086-9774969
147 ชมรมผู้สูงอายุอำเภอนาหม่อม ภาคประชาสังคม 084-6632128
148 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.นาหม่อม ภาคประชาสังคม 089-8707795
149 ชมรมผู้สูงอายุ ต. พิจิตร ภาคประชาสังคม 089-7325378
150 ชมรมผู้สูงอายุ ต. ทุ่งขมิ้น ภาคประชาสังคม 061-2465379,081-4782641
151 ชมรมผู้สูงอายุ ต.คลองหรัง ภาคประชาสังคม 081-8961365
152 ชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งโตนด ภาคประชาสังคม 084-4545033
153 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ลำไพล ภาคประชาสังคม 081-8969726
154 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ท่าแมงลัก ภาคประชาสังคม 086-4813085
155 ชมรมผู้สูงอายุบ้านโคกกอ ภาคประชาสังคม 088-4950774
156 ชมรมผู้สูงอายุอาภากรณ์ ม.14 ต.ท่าม่วง ภาคประชาสังคม 080-1451398
157 ชมรมผู้สูงอายุนิคมสร้างตนเองเทพา ภาคประชาสังคม 091-3172379
158 ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญตำบลวังใหญ่ ภาคประชาสังคม 081-9630685
159 ชมรมผู้สูงอายุ อบต.วังใหญ่ อ.เทพา ภาคประชาสังคม 089-8706797
160 ชมรมผู้สูงอายุบ้านพระพุทธ ภาคประชาสังคม 081-5993190
161 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.สะกอม ภาคประชาสังคม 061-2240672
162 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ท่าไทร ภาคประชาสังคม 080-8725561
163 ชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะสะบ้า ภาคประชาสังคม 089-2978204
164 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสงขลา ภาคประชาสังคม 081 9576571
165 ชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะเต้ว ภาคประชาสังคม 083 1946943
166 ชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา ภาคประชาสังคม 074 321800
167 ชมรมข้าราชการบำนาญ ตชด.ค่ายรามคำแหง ภาคประชาสังคม 081 9695916
168 ชมรมไทเก็กสงขลา - เอวี๋ยนจี๋ ภาคประชาสังคม 081 6909564
169 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพะวง ภาคประชาสังคม 086 6186055
170 ชมรมผู้สูงอายุอาวุโส กศน.จังหวัดสงขลา ภาคประชาสังคม 081 5407475
171 ชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะยอ ภาคประชาสังคม 099 4824140
172 ชมรมลูกเสือชาวบ้านตำบลบ่อยาง ภาคประชาสังคม 094 5954686
173 ชมรมผู้สูงอายุบ้านสวนตูล ภาคประชาสังคม 089 9768326
174 สมาคมครูอาวุโส จังหวัดสงขลา ภาคประชาสังคม 081 8988146
175 ชมรมผู้สูงอายุบ้านชายทะเล ม.7 ภาคประชาสังคม 086 9580853
176 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.จิตเวชสงขลานครินทร์ ภาคประชาสังคม 081 7988081
177 ชมรมผู้สูงอายุเคหะชุมชนสงขลา ม.9 ภาคประชาสังคม 095 0153486
178 ชมรมผู้สูงอายุ ม.9 บ้านยางงาม ภาคประชาสังคม 089 2181459
179 ชมรมผู้สูงอายุบ้านอ่างทอง ภาคประชาสังคม 087 6315972
180 ชมรมผู้สูงอายุ ม.10 บ.คลองโหนด ภาคประชาสังคม 074 467471
181 ชมรมผู้สูงอายุบ้านท่าสะอ้าน ม.8 ภาคประชาสังคม 081 5996461
182 ชมรมผู้สูงอายุอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน ภาคประชาสังคม 081 3885774
183 ชมรมผู้สูงอายุ ม.6 บ้านหล้า ภาคประชาสังคม 089 1158509
184 ชมรมผู้สูงอายุบ้านสะพานขาว ม.4 ภาคประชาสังคม 081 8948167
185 ชมรมผู้สูงอายุราชพฤกษ์เขาแก้ว ภาคประชาสังคม 081 9692835
186 ชมรมผู้เกษียณอายุราชการมาลาเรียภาคใต้ ภาคประชาสังคม 089 7341224
187 ชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งใหญ่ ม.3 เขารูปช้าง ภาคประชาสังคม 081 5422877
188 ชมรมผู้สูงอายุร่มโพธิ์ทอง บางดาน ภาคประชาสังคม 074 333241
189 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.โรง ภาคประชาสังคม 085 1108723
190 ชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะใหญ่ 1 ภาคประชาสังคม 084 5590631
191 ชมรมผู้สูงอายุบ้านโตนดด้วน ม.2 ภาคประชาสังคม 081 5404645
192 ชมรมผู้สูงอายุบ้านรัดปูน ม.2 ภาคประชาสังคม 081 2768260
193 ชมรมผู้สูงอายุบ้านแหลมบ่อท่อ ม.4 ภาคประชาสังคม 086 2947168
194 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.กระแสสินธุ์ ภาคประชาสังคม 089 9783936
195 ชมรมผู้สูงอายุบ้านโรง ม.4 ภาคประชาสังคม 083 1931521
196 ชมรมผู้สูงอายุบ้านโรง ม.5 ภาคประชาสังคม 080 0373639
197 ชมรมผู้สูงอายุบ้านโคกพระ ม.1 ภาคประชาสังคม 086 9567147
198 ชมรมผู้สูงอายุบ้านแหลมยาง ม.2 ภาคประชาสังคม 089 6571390
199 ชมรมผู้สูงอายุบ้านเชิงแสเหนือ ม.4 ภาคประชาสังคม 089 4672886
200 ชมรมผู้สูงอายุบ้านแหลมขัน ม.9 ภาคประชาสังคม 088 1820895
201 ชมรมผู้สูงอายุบ้านแหลมหาด ม.6 ภาคประชาสังคม 081 9579768
202 ชมรมผู้สูงอายุบ้านเขาใน ม.1 ภาคประชาสังคม 081 8967165
203 ชมรมผู้สูงอายุบ้านคลองโหน ม.3 ภาคประชาสังคม 081 4793387
204 ชมรมผู้สูงอายุบ้านเชิงแส ม.3 ภาคประชาสังคม 089 9783936
205 ชมรมผู้สูงอายุบ้านกาหรำ ม.2 ภาคประชาสังคม 087 2831350
206 ชมรมผู้สูงอายุบ้านแหลมคุลา ม.8 ภาคประชาสังคม 097 1238446
207 ชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งบัว ม.1 ภาคประชาสังคม 082 7321963
208 ชมรมผู้สูงอายุบ้านม่วงงาม ม.4 ภาคประชาสังคม 089 7828741
209 ชมรมผู้สูงอายุบ้านแหลมเจ้า ม.1 ภาคประชาสังคม 089 0458456
210 ชมรมผู้สูงอายุบ้านโคกแห้ว ม.3 ภาคประชาสังคม 095 5062788
211 ชมรมผู้สูงอายุบ้านเกาะใหญ่ ม.7 ภาคประชาสังคม 089 5975531
212 ชมรมผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.คลองหอยโข่ง ภาคประชาสังคม 089 4645694
213 ชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองหลา ภาคประชาสังคม 089 5957030
214 ชมรมผู้สูงอายุ ต.โคกม่วง ภาคประชาสังคม 095 0829025
215 ชมรมผู้สูงอายุ ต.ทุ่งลาน ภาคประชาสังคม 089 9772589
216 ชมรมผู้สูงอายุ รพสต.ทุ่งเลียบ ภาคประชาสังคม 081 2752850
217 ชมรมผู้สูงอายุบ้านยางทอง ม.5 ภาคประชาสังคม 089 5954815
218 ชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่ ม.3 ภาคประชาสังคม 081 2761227
219 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.ควนเนียง ภาคประชาสังคม 087 8375386
220 ชมรมผู้สูงอายุ รพสต.บ้านกลาง ภาคประชาสังคม 098 8175499
221 ชมรมผู้สูงอายุบ้านสวน อ.ควนเนียง ภาคประชาสังคม 074 318104
222 ชมรมผู้สูงอายุรพสต.ปากบางภูมี ต.รัตภูมิ ภาคประชาสังคม 087 7961301
223 ชมรมผู้สูงอายุ รพสต.บางเหรียง ภาคประชาสังคม 089 8761526
224 ชมรมผู้สูงอายุวัดคลองเคล้า ภาคประชาสังคม 081 0976459
225 ชมรมผู้สูงอายุวัดป่ากันตพงษ์ ภาคประชาสังคม 081 5415436
226 ชมรมผู้สูงอายุบ้านบางทิง ภาคประชาสังคม 089 5877941
227 ชมรมผู้สูงอายุวัดปานศึกษาธิการาม ภาคประชาสังคม 087 8375389
228 ชมรมผู้สูงอายุ รพต.ควนโส ภาคประชาสังคม 081 0841694
229 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.จะนะ และเทศบาล ภาคประชาสังคม 089 6579630
230 ชมรมผู้สูงอายุ รพสต.จะโหนง ภาคประชาสังคม 081 5982885
231 ชมรมผู้สูงอายุ รพสต.สะพานไม้แก่น ภาคประชาสังคม 085 1237657
232 ชมรมผู้สูงอายุวัดขนุนทอง ภาคประชาสังคม 080 8741019
233 ชมรมผู้สูงอายุ ต.คลองเปีย ภาคประชาสังคม 089 5976916
234 ชมรมผู้สูงอายุ สถานีอนามัยนาทับ ภาคประชาสังคม 081 8981676
235 ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลท่าหมอไทร ภาคประชาสังคม 084 9683256
236 ชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าชิง ภาคประชาสังคม 096 5302514
237 ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอจะนะ ภาคประชาสังคม 081 0991593
238 ชมรมผู้สูงอายุ ม.9 ต.สะกอม ภาคประชาสังคม 083 1950942
239 ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนาหว้า ภาคประชาสังคม 089 2939972
240 ชมรมผู้สูงอายุ ม.4 ต.สะกอม ภาคประชาสังคม 089 7367708
241 ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลขุนตัดหวาย ภาคประชาสังคม 090 2170039
242 ชมรมผู้สูงอายุพิทักษ์รักษ์คนนาทับ ภาคประชาสังคม 083 1718935
243 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.เทพา ภาคประชาสังคม 081 2752358
244 ชมรมผู้สูงอายุ ต.ท่าม่วง ภาคประชาสังคม 074 478569
245 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล ต.เทพา ภาคประชาสังคม 089 2988081
246 ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ ภาคประชาสังคม 080-5450415
247 ชมรมผู้สูงอายุตำบลดีหลวง ภาคประชาสังคม 086-7024793
248 ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าหิน ภาคประชาสังคม 098-7391938
249 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล ต.สทิงพระ ภาคประชาสังคม 087-3948039
250 ชมรมผู้สูงอายุตำบลจะทิงพระ ภาคประชาสังคม 074-458315
251 ชมรมผู้สูงอายุบ้านพังเสม็ด ภาคประชาสังคม 086-9659765
252 ชมรมผู้สูงอายุ ม.1 บ้านพังเภา ภาคประชาสังคม 081-2762342
253 ชมรมผู้สูงอายุบ้านพังลึก ภาคประชาสังคม 082-4303447
254 ชมรมผู้สูงอายุบ้านมัจฉา ภาคประชาสังคม 089-5987899
255 ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 5 บ้านคลองฉนวน ภาคประชาสังคม 081-7884229
256 ชมรมผู้อาวุโสตำบลกระดังงา ภาคประชาสังคม 086-9613126
257 ชมรมผู้สูงวัยใต้ร่มบารมีหลวปู่ทวด ภาคประชาสังคม 087-3929360
258 ชมรมผู้สูงอายุ อบต.จะทิ้งพระ ภาคประชาสังคม 084-0077923
259 ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อดาน ภาคประชาสังคม 083-5118629
260 ชมรมผู้สูงอายุบ้านพังลา ภาคประชาสังคม 081-1282566, 081-9697853
261 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองแงะ ภาคประชาสังคม 084-7485334
262 ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ ต.ปริก ภาคประชาสังคม 086-9691595
263 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต บ้านห้วยคู ภาคประชาสังคม 088-8321135
264 ชมรมผู้สูงอายุ(ไทเก็ก)เทศบาลเมืองสะเดา ภาคประชาสังคม 081-9902245
265 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สะเดา ภาคประชาสังคม 074-411277-142
266 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.ปาดังเบซาร์ ภาคประชาสังคม 081-0962934
267 ชมรมผู้สูงอายุบ้านยางเกาะ ภาคประชาสังคม 081-9591055 ,081-9691272
268 ชมรมผู้สูงอายุบ้านหัวถนน ภาคประชาสังคม 081-0962509
269 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลชุมชนเมืองสะเดา ภาคประชาสังคม 087-6328898
270 ชมรมผู้สูงอายุสะเดา (เทศบาลเมืองสะเดา) ภาคประชาสังคม 081-5998773
271 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสำนักขาม ภาคประชาสังคม 084-7470841
272 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ภาคประชาสังคม 074-521272
273 ชมรมผู้สูงอายุบ้านระตะ ภาคประชาสังคม 086-9669032
274 ชมรมไทเก็กเทศบาลตำบลคลองแงะ ภาคประชาสังคม 089-9762786
275 ชมรมผู้สูงอายุ อบต.ท่าโพธิ์ ภาคประชาสังคม 081-9571351
276 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปาดัง ภาคประชาสังคม 089-2980446
277 ชมรมผู้สูงอายุบ้านตะเคียนเภา ภาคประชาสังคม 082-2609636
278 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสะบ้าย้อย ภาคประชาสังคม 083-6591997,074306041
279 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านถ้ำตลอด ภาคประชาสังคม 081-7480154
280 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.เพื่อสุขภาพบ้านเก่า ภาคประชาสังคม 087-2921649
281 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล ต.สะบ้าย ภาคประชาสังคม 081-2765623
282 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.คูหา ภาคประชาสังคม 086-2854455,062-0858634
283 ชมรมผู้สูงอายุบ้านบ่อคุย ม.9 ภาคประชาสังคม 081-9634578
284 ชมรมผู้สูงอายุ ม.5 ต.สะบ้าย้อย ภาคประชาสังคม 084-9672613
285 ชมรมผู้สูงอายุบ้านทำเนียบต.สะบ้าย้อย ภาคประชาสังคม 090-1713323
286 ชมรมผู้สูงอายุบ้านบ่อทอง ภาคประชาสังคม 081-8974547
287 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.เปียน ภาคประชาสังคม 085-6702728
288 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.นากัน ภาคประชาสังคม 082-8278082
289 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ทัพหลวง ภาคประชาสังคม 063-5943742
290 ชมรมผู้สูงอายุ ม.8 บ้านน้ำค้าง ภาคประชาสังคม 084-8588098
291 งมรมผู้สูงอายุบ้านยาเร๊ะ ภาคประชาสังคม 065-0707538
292 ชมรมผู้สูงอายุบ้านสำนักเอาะ ภาคประชาสังคม 089-0422415
293 ชมรมผู้สูงอายุบ้านนาม่วง ภาคประชาสังคม 093-6531366
294 ชมรมผู้สูงอายุบ้านล่องควนม.6ต.คูหา ภาคประชาสังคม 093-7614186
295 ชมรมผู้สูงอายุบ้านเพ็งยา ภาคประชาสังคม 065-3684413
296 ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านสะบ้าย้อย ภาคประชาสังคม 089-4648729
297 ชมรมผู้สูงอายุบ้านปลักบ่อ หมู่ที่ 2 ภาคประชาสังคม 081-8104321
298 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิงหนคร ภาคประชาสังคม 089-4850563
299 ชมรมผู้สูงอายุองค์กรสาธารณประโยชน์ต.ม่วงงาวน ภาคประชาสังคม 087-9675691
300 ชมรมผู้สูงอายุ ต.วัดขนุน ภาคประชาสังคม 081-6981875
301 ชมรมผู้สูงอายุร่มโพธิ์ทอง รพ.สต.ชิงโค ภาคประชาสังคม 061-2519193
302 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.วัดขนุน ภาคประชาสังคม 074-483106
303 ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลรำแดง ภาคประชาสังคม 081-7480815
304 ชมรมผู้สูงอายุตำบลชะแล้ ภาคประชาสังคม 081-8962334
305 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสิงหนคร ภาคประชาสังคม 089-1817104
306 ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางเขียด ภาคประชาสังคม 089-4665513
307 ชมรมผู้สูงอายุตำบลปากรอ ภาคประชาสังคม 089-7772147
308 ชมรมผู้สูงอายุตำบลทำนบ ภาคประชาสังคม 083-7467833
309 ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าขาด ภาคประชาสังคม 086-2939005
310 ชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวเขา ภาคประชาสังคม 085-8949092
311 ชมรมผู้สูงอายุบ้านสว่างอารมณ์ ภาคประชาสังคม 064-0527335
312 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหาดใหญ่ ภาคประชาสังคม 081-8989064
313 ชมรมผู้สูงอายุบ้านบนเขา ม.10 ภาคประชาสังคม 081-6782594
314 ชมรมผู้สูงอายุ อ. หาดใหญ่ ภาคประชาสังคม 081-9902745
315 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านหูแร่ ภาคประชาสังคม 095-0413233
316 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ควนขี้แรด ภาคประชาสังคม 074-318040
317 ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลท่าข้าม ภาคประชาสังคม 087-8370742
318 มรมข้าราชการบำนาญและนักธุรกิจสงขลา ภาคประชาสังคม 074-364948 , 074-225522
319 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ม.อ.คณะพยาบาล ภาคประชาสังคม 089-8702288
320 ชมรมพัฒนาชุมชนอาวุโสสงขลา ภาคประชาสังคม 074-334239
321 สมาคมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุน จังหวัดสงขลา ภาคประชาสังคม 089-5974481,074445640
322 ชมรมทหารนอกราชการ ภาคประชาสังคม 089-9745540
323 ชมรมรักษ์สุขภาพ ต.พะตง ภาคประชาสังคม 082-7208444
324 ชมรมผู้สูงอายุตำบลฉลุง ภาคประชาสังคม 089-7380872
325 ชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองอู่ตะเภา ภาคประชาสังคม 080-5482721
326 ชมรมรักสุขภาพน้ำน้อย ภาคประชาสังคม 089-2938953
327 ชมรมผู้สูงอายุชุมชนคลองเตย ภาคประชาสังคม 084-8542623
328 ชมรมผู้สูงอายุบ้านท่านางหอม ม.5,ม.6 ภาคประชาสังคม 088-7885684
329 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ ภาคประชาสังคม 090-7131415
330 ชมรมผู้สูงอายุบ้านบนเขา ม.4 ภาคประชาสังคม 082-8236129
331 ชมรมผู้สูงอายุบ้านคลองเปล ภาคประชาสังคม 074-211309
332 ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านพรุ ภาคประชาสังคม 089-9785356
333 ชมรมผู้สูงอายุอนามัยท่าจีน ภาคประชาสังคม 089-9766464
334 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคลองแห ภาคประชาสังคม 086-2962318
335 ชมรมผู้สูงอายุบ้านม่วงค่อม ภาคประชาสังคม 089-7012901
336 ชมรมผู้สูงอายุบ้านดอน ภาคประชาสังคม 081-9595582
337 ชมรมรักสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ ภาคประชาสังคม 087-2899583
338 ชมรมผู้สูงอายุบ้านคลองหวะ ภาคประชาสังคม 086-9567044
339 ชมรมข้าราชการตำรวจบำนาญภาคใต้ ภาคประชาสังคม 081-6538672
340 ชมรมผู้สูงอายุบ้านเกาะมวง ภาคประชาสังคม 082-8203233
341 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านพรุ ภาคประชาสังคม 094-6702250
342 ชมรมผู้สูงอายุบ้านพรุชบา ภาคประชาสังคม 084-3988861
343 ชมรมผู้สูงอายุบ้านท่าหมอไชย ภาคประชาสังคม 090-8838042
344 ชมรมผู้สูงอายุบ้านวังพา ภาคประชาสังคม 089-4631401
345 ชมรมผู้สูงอายุบ้านหินผุด ภาคประชาสังคม 074-434682
346 ชมรมพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพสงขลา ภาคประชาสังคม 089-4645096
347 ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งใหญ่ ภาคประชาสังคม 087-2908994
348 ชมรมผู้สูงอายุศูนย์โรงเรียนเทศบาล2 ภาคประชาสังคม 081-9325458
349 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองควนลัง ภาคประชาสังคม 093-6208955
350 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ ภาคประชาสังคม 081-7662436
351 ชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ภาคประชาสังคม 081-9630068
352 ชมรมรักษ์ ม.อ. ภาคประชาสังคม 086-5981956
353 ชมรมไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ อ.หาดใหญ่ ภาคประชาสังคม 086-9686878
354 รพ.หาดใหญ่ ภาครัฐ 0 7427 3100 0 7424 6000
355 รพ.สงขลา ภาครัฐ 0 7433 8100 0 7444 7625
356 รพ.ระโนด ภาครัฐ 0 7439 1020 0 7439 3121
357 รพ.สะเดา ภาครัฐ 0 7437 9994-9 0 7441 4236
358 รพ.ปาดังเบซาร์ ภาครัฐ 0 7452 2504 0 7452 2503 ??? 102
359 รพ.รัตภูมิ ภาครัฐ 0 7443 0390-9 0 7438 9022
360 รพ.คลองหอยโข่ง ภาครัฐ 0 7455 3433-4 0 7455 3438
361 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี ภาครัฐ 0 7437 3080-9 0 7437 1333
362 รพ.จะนะ ภาครัฐ 0 7420 7067-70 0 7420 7072
363 รพ.ควนเนียง ภาครัฐ 0 7438 6646 0 7438 6647
364 รพ.สะบ้าย้อย ภาครัฐ 0 7437 7100 0 7437 7100 ต่อ 102
365 รพ.นาหม่อม ภาครัฐ 0 7459 3774-8 0 7459 3774-8
366 รพ.เทพา ภาครัฐ 0-7437-6359-60,0-7437-6461 0-7537-6359-60 ต่อ 103
367 รพ.สทิงพระ ภาครัฐ 0 7439 7112 0 7439 7109
368 รพ.สิงหนคร ภาครัฐ 0 7433 0539-43 0 7433 0538
369 รพ.บางกล่ำ ภาครัฐ 0 7432 8222 074-328223
370 รพ.กระแสสินธุ์ ภาครัฐ 0 7439 9844-5 0 7439 9843
371 สสอ.เมืองสงขลา ภาครัฐ 0 7431 2542 0 7432 6720
372 สสอ.สทิงพระ ภาครัฐ 0 7439 7039 74397112
373 สสอ.จะนะ ภาครัฐ 0 7420 7091 0 7420 7089
374 สสอ.นาทวี ภาครัฐ 0 7437 1444 0 7437 1444
375 สสอ.เทพา ภาครัฐ 0 7437 6296 0 7437 6296
376 สสอ.สะบ้าย้อย ภาครัฐ 0 7437 7035 0 7437 7035
377 สสอ.ระโนด ภาครัฐ 0 7439 2231 0 7439 2231
378 สสอ.กระแสสินธุ์ ภาครัฐ 0 7439 9065 0 7439 9764
379 สสอ.รัตภูมิ ภาครัฐ 0 7438 9222 0 7438 9222
380 สสอ.สะเดา ภาครัฐ 0 7441 1255 0 7441 2324
381 สสอ.หาดใหญ่ ภาครัฐ 0 7425 2018 0 7425 2021
382 สสอ.นาหม่อม ภาครัฐ 0 7438 2200 0 7438 3010
383 สสอ.ควนเนียง ภาครัฐ 0 7438 6447 0 7438 6447
384 สสอ.บางกล่ำ ภาครัฐ 0 7432 8033 0 7432 8034
385 สสอ.สิงหนคร ภาครัฐ 0 7433 1312 0 7433 1312
386 สสอ.คลองหอยโข่ง ภาครัฐ 0 7450 1106 0 7450 1098
387 มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ภาคประชาสังคม 074-350955
388 สมาคมกู้ชีพบ้านพรุ ภาคประชาสังคม 081-7801669, 074-553999
389 มูลนิธิกู้ชีพพะตงเทิดธรรม ภาคประชาสังคม 074-291185,074-291333
390 ศูนย์บริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย ภาคประชาสังคม 074-282888
391 สมาคมใต้กตัญญู ภาคประชาสังคม 086-9632216
392 มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง (มัชฌิมา) ภาคประชาสังคม 074-800588, 093-6299033
393 มูลนิธิสว่างสงขลาร่วมใจ ภาคประชาสังคม 074-312800,063-9536553
394 มูลนิธิสมเด็จเจ้าพะโค๊ะ ภาคประชาสังคม 084-2678517, 095-7872269
395 สมาคมกู้ภัยอินทนิล ภาคประชาสังคม 082-8337202
396 มูลนิธิรัตภูมิธรรมาวาส ภาคประชาสังคม 074-388111,074-388333
397 มูลนิธิวรวิทย์ขาวทอง (เอเชีย) ภาคประชาสังคม 089-7386175 , 081-3686305
398 มูลนิธิกู้ภัยอริโยสามัคคี นาทวี ภาคประชาสังคม 074-371123 , 080-8155514
399 มูลนิธิฮิลาล อะห์มัร (จะนะ) ภาคประชาสังคม 074-499124, 088-3938199
400 มูลนิธิฮิลาล อะห์มัร (สะบ้าย้อย) ภาคประชาสังคม 086-2906674,093-8537478
401 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ภาครัฐ 0-2872-1600 28721604
402 ศูนย์วิทยุ 191 ภาคเอกชน 074-322244
403 ตำรวจภูธรภาค 9 ภาครัฐ 074-311161 074-312005
404 ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ภาครัฐ 074-321878 074-324084
405 ภ.9.(สนทนา) ภาครัฐ 074-312081
406 สภ.เมืองสงขลา ภาครัฐ 074-307092
407 สภ.ระโนด ภาครัฐ 074-391011 074-392988
408 สภ.สามบ่อ ภาครัฐ 074-589602
409 สภ.คลองแดน ภาครัฐ 074-396884
410 สภ.สทิงพระ ภาครัฐ 074-397032 074-458386
411 สภ.ชุมพล ภาครัฐ 074-304217-8 074-304219
412 สภ.สิงหนคร ภาครัฐ 074-331881
413 สภ.ม่วงงาม ภาครัฐ 074-484183 074-484184
414 สภ.ปากรอ ภาครัฐ 074-241193 074-241191
415 สภ.กระแสสินธุ์ ภาครัฐ 074-399064 074-399244
416 สภ.หาดใหญ่ ภาครัฐ 074-258444 074-257990
417 สภ.ทุ่งลุง ภาครัฐ 074-291733 074-370208
418 สภ.ทุ่งตำเสา ภาครัฐ 074-205970 074-205973
419 สภ.คูเต่า ภาครัฐ 074-256538 074-70180
420 สภ.รัตภูมิ ภาครัฐ 074-388999 074-389116
421 สภ.ควนเนียง ภาครัฐ 074-386666 074-386701
422 สภ.นาหม่อม ภาครัฐ 074-382111
423 สภ.บางกล่ำ ภาครัฐ 074-328112
424 สภ.คลองหอยโข่ง ภาครัฐ 074-473440 074-501131
425 สภ.สะเดา ภาครัฐ 074-411027 071-414199
426 สภ.คลองแงะ ภาครัฐ 074-541013 074-542158
427 สภ.ปาดังเบชาร์ ภาครัฐ 074-521018
428 สภ.นาทวี ภาครัฐ 074-371704
429 สภ.สะท้อน ภาครัฐ 074-372801-2,074-372800
430 สภ.สะบ้าย้อย ภาครัฐ 074-377111
431 สภ.บ้านโหนด ภาครัฐ 074-317733
432 สภ.เทพา ภาครัฐ 074-376445
433 สภ.ห้วยปลิง ภาครัฐ 074-894360
434 สภ.จะนะ ภาครัฐ 074-207111
435 สภ.ควนมีด ภาครัฐ 074-477175,074-800102
436 สภ.คอหงส์ ภาครัฐ 074-218841 074-211411
437 ตำรวจน้ำสงขลา กก.7บก.รน. ภาครัฐ 074-311140,074-314151(fax) 074-314151
438 ศพฐ.9 ภาครัฐ 074-205829-30
439 ตำรวจสื่อสาร 7 สงขลา ภาครัฐ 074-323994
440 ตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ ภาครัฐ 074-220778
441 สายด่วน ตำรวจ ภาครัฐ 1599
442 ศูนย์จราจรสงขลา ภาครัฐ 074-311369,074-307092
443 งานจราจรหาดใหญ่ ภาครัฐ 074-254644,074-247627,
444 ปัอมจราจร โรงแรมVL ภาครัฐ 074-247627,
445 ป้อมด่านนอก ภาครัฐ 074-523518,
446 ตรวจคนเข้าเมือง 6 หาดใหญ่ ภาครัฐ 074-250801-4
447 ตรวจคนเข้าเมือง 6 (แยกสนามบินใน) ภาครัฐ 074-250801-4
448 ตรวจคนเข้าเมืองสนามบินหาดใหญ่ ภาครัฐ 074-251096
449 ตรวจคนเข้าเมืองหาดใหญ่ ภาครัฐ 074-257019
450 ตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ภาครัฐ 074-536336
451 ตรวจคนเข้าเมืองประกอบ ภาครัฐ 074-536238
452 ศูนย์วิทยุและเฝ้าฟัง ศชต. ภาครัฐ 073-203-690-1
453 ตรวจคนเข้าเมืองปาดัง ภาครัฐ 074-
454 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม(ประชาบดี) ภาครัฐ 074-330231,
455 ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง(คนเร่ร่อน) ภาครัฐ 074-330231
456 กรมอนุรักษ์สัตว์ จับลิง ภาครัฐ 090-2746279
457 09574-รพ.สต.นาหม่อม ภาครัฐ 074-382751
458 09575-รพ.สต.ทุ่งขมิ้น ภาครัฐ 074-385186
459 09576-รพ.สต.คลองหรัง ภาครัฐ 081-9636650
460 99772-ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพิจิตร ภาครัฐ 074-593771-8 ต่อ 311
461 09583-รพ.สต.บางกล่ำ ภาครัฐ 74557909
462 09584-รพ.สต.ท่าช้าง ภาครัฐ 7458104
463 09585-รพ.สต.ป่ายาง ภาครัฐ 74536362
464 09586-รพ.สต.แม่ทอม ภาครัฐ 74305245
465 09587-รพ.สต.บ้านหาร ภาครัฐ 74384237
466 15271-PCU โคกเมา ภาครัฐ 74554085
467 09600-รพ.สต.คลองหอยโข่ง ภาครัฐ 088-4482919
468 09601-รพ.สต.บ้านทุ่งเลียบ ภาครัฐ 084-3976348
469 09602-รพ.สต.ทุ่งลาน ภาครัฐ 094-3159777
470 09603-รพ.สต.โคกม่วง ภาครัฐ 089-6563112
471 99768-ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.คลองหอยโข่ง ภาครัฐ 098-0210860
472 09507-รพ.สต.วังโอ๊ะ ภาครัฐ 086-2973172
473 09512-รพ.สต.บาโหย ภาครัฐ 084-9647046
474 10632-รพ.สต.หาดทราย ภาครัฐ 086-2912525
475 09503-รพ.สต.เปียน ภาครัฐ 089-5997879
476 09501-รพ.สต.โคกตก ภาครัฐ 091-8460279
477 09502-รพ.สต.เมาะลาแต ภาครัฐ 098-6793949
478 09504-รพ.สต.บ้านเก่า ภาครัฐ 084-3147306
479 09505-รพ.สต.ห้วยบอน ภาครัฐ 084-7491124
480 09506-รพ.สต.นากัน ภาครัฐ 089-2949668
481 09508-รพ.สต.ทัพหลวง ภาครัฐ 081-8989740
482 09509-รพ.สต.คูหา ภาครัฐ 095-4404291
483 09510-รพ.สต.น้ำเชี่ยว ภาครัฐ 084-9640787
484 09511-รพ.สต.ถ้ำตลอด ภาครัฐ 064-8940555
485 09513-รพ.สต.ตาฆอ ภาครัฐ 087-9672366
486 10630-รพ.สต.สำนักเอาะ ภาครัฐ 084-9674602
487 24646-PCU สะบ้าย้อย ภาครัฐ 087-2787454
488 12007-รพ.สต.บ้านแหลมหาด ภาครัฐ 098-7246535
489 99776-ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงแส ภาครัฐ 088-5905330
490 09528-รพ.สต.กระแสสินธุ์ ภาครัฐ 086-4810369
491 09527-รพ.สต.โรง ภาครัฐ 099-3053444
492 09526-รพ.สต.บ้านไร่ ภาครัฐ 074-587058
493 77513-ศูนย์สุขภาพควนเนียง ภาครัฐ 074-386175
494 09577-รพ.สต.ปากบางภูมี ภาครัฐ 074-510430
495 09578-รพ.สต.ควนโส ภาครัฐ 074-510078
496 09579-รพ.สต.บ้านกลาง ภาครัฐ 074-241121
497 09580-รพ.สต.หัวปาบ ภาครัฐ 074-510316
498 09581-รพ.สต.บางเหรียง ภาครัฐ 074-581656
499 09582-รพ.สต.เกาะใหญ่ ภาครัฐ 074-581744
500 09496-รพ.สต.ท่าม่วง ภาครัฐ 087-2903822
501 09497-รพ.สต.พรุชิง ภาครัฐ 089-8700250
502 11915-รพ.สต.ทุ่งโดน ภาครัฐ 084-8620137
503 09494-รพ.สต.ลำไพล ภาครัฐ 895977563
504 09495-รพ.สต.ท่าไทร ภาครัฐ 862968003
505 09498-รพ.สต.วังใหญ่ ภาครัฐ 892958077
506 09493-รพ.สต.เกาะสะบ้า ภาครัฐ 805480497
507 09499-รพ.สต.สะกอม ภาครัฐ 869643514
508 09500-รพ.สต.ท่าแมงลัก ภาครัฐ 817673063
509 09491-รพ.สต.ตูหยง ภาครัฐ 862919818
510 09492-รพ.สต.ตาแปด ภาครัฐ 813289223
511 15109-Pcu.1 ภาครัฐ 872989487
512 15107-Pcu.2 ภาครัฐ 845230391
513 15108-Pcu.3 ภาครัฐ 813884873
514 09435-รพ.สต.ทุ่งใหญ่ ภาครัฐ 074 -336277
515 09436-รพ.สต.เขารูปช้าง ภาครัฐ 090-2255712
516 09437-รพ.สต.เกาะแต้ว ภาครัฐ 089-5225180
517 09438-รพ.สต.บ่ออิฐ ภาครัฐ 081-9638331
518 09439-รพ.สต.พะวง ภาครัฐ 091-8499003
519 09440-รพ.สต.นาป๋อง ภาครัฐ 091-8486056
520 09441-รพ.สต.ทุ่งหวัง ภาครัฐ 089-8706142
521 09442-รพ.สต.ทรายขาว ภาครัฐ 086-4810358
522 09443-รพ.สต.สวนเรียน ภาครัฐ 086-9658356
523 09444-รพ.สต.ท่าไทร ภาครัฐ 081-7667481
524 23570-รพ.สต.เขารูปช้าง สาขา1 ภาครัฐ 074-314149
525 23571-รพ.สต.เขารูปช้าง สาขา2 ภาครัฐ 088-7881091
526 15110-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา ภาครัฐ 081-9598039
527 15111-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลสระเกศ ภาครัฐ 074-326000
528 15112-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเตาหลวง ภาครัฐ 074-313708
529 15213-PCU128 ภาครัฐ 074-334451
530 24048-PCUพานิชย์ ภาครัฐ 091-8417866
531 23737-PCUกุโบร์ ภาครัฐ 085-8277439
532 09558-รพ.สต.ควนลัง ภาครัฐ 074-552322
533 09559-รพ.สต.คูเต่า ภาครัฐ 074-370346
534 09560-รพ.สต.คอหงส์ ภาครัฐ 074-211781
535 09561-รพ.สต.คลองแห ภาครัฐ 074-205221
536 09562-รพ.สต.คลองอู่ตะเภา ภาครัฐ 074-305845
537 09563-รพ.สต.ฉลุง ภาครัฐ 074-205833
538 09564-รพ.สต.ทุ่งใหญ่ ภาครัฐ 074-375410
539 09565-รพ.สต.หูแร่ ภาครัฐ 074-472168
540 09566-รพ.สต.หินผุด ภาครัฐ 074-800940
541 09567-รพ.สต.ทุ่งตำเสา ภาครัฐ 074-802361
542 09568-รพ.สต.ท่าข้าม ภาครัฐ 074-375070
543 09569-รพ.สต.น้ำน้อย ภาครัฐ 074-211805
544 09570-รพ.สต.ท่าจีน ภาครัฐ 074-334676
545 09571-รพ.สต.บ้านพรุ ภาครัฐ 074-536393
546 09572-สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ภาครัฐ 074-291485
547 09573-รพ.สต.ทุ่งปรือ ภาครัฐ 074-295200
548 24004-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลคอหงส์ ภาครัฐ 074-280000 ต่อ 1422
549 09445-รพ.สต.กระดังงา ภาครัฐ 936100473
550 09446-รพ.สต.สนามชัย ภาครัฐ 812773090
551 09447-รพ.สต.ดีหลวง ภาครัฐ 882374345
552 09448-รพ.สต.ชุมพล ภาครัฐ 805242478
553 14274-รพ.สต.นางเหล้า ต.ชุมพล ภาครัฐ 986719771
554 09449-รพ.สต.คลองรี ภาครัฐ 864813099
555 09450-รพ.สต.คูขุด ภาครัฐ 817670144
556 09451-รพ.สต.ท่าหิน ภาครัฐ 896574562
557 09452-รพ.สต.พรวน ต.ท่าหิน ภาครัฐ 869643634
558 09453-รพ.สต.วัดจันทร์ ภาครัฐ 857833848
559 09454-รพ.สต.พังช้างตาย ต.บ่อแดง ภาครัฐ 622341383
560 09455-รพ.สต.บ่อดาน ภาครัฐ 851497393
561 99782-PCU รพ.สทิงพระ ภาครัฐ 074397112 ต่อ 1057
562 09475-รพ.สต.วังใหญ่ ภาครัฐ 089-9769816
563 09476-รพ.สต.วังบวบ ภาครัฐ 098-6707430
564 09477-รพ.สต.นาหมอศรี ภาครัฐ 089-2983776
565 09478-รพ.สต.ลำชิง ภาครัฐ 099-5810052
566 09479-รพ.สต.ลำพด ภาครัฐ 088-7826338
567 09480-รพ.สต.ปลักหนู ภาครัฐ 081-1396609
568 09481-รพ.สต.ท่าประดู่ ภาครัฐ 091-3175780
569 09482-รพ.สต.ทุ่งข่า ภาครัฐ 087-9787287
570 09483-รพ.สต.บ้านป็อง ภาครัฐ 087-8358794
571 09484-รพ.สต.บ้านทุ่ง ภาครัฐ 094-0276771
572 09485-รพ.สต.ทับช้าง ภาครัฐ 090-4764591
573 09486-รพ.สต.วังไทร ภาครัฐ 097-3592937
574 09487-รพ.สต.ประกอบ ภาครัฐ 093-6509194
575 09488-รพ.สต.นาปรัง ภาครัฐ 091-7328898
576 09490-รพ.สต.บ้านเก่า ภาครัฐ 086-9580799
577 10625-รพ.สต.ลำลอง ภาครัฐ 093-6832749
578 10628-รพ.สต.เกาะจง ภาครัฐ 093-0429341
579 99779-หน่วยบริการปฐมภูมิฯ ภาครัฐ 082-4282313
580 09518-รพ.สต.บ้านสามอ่าง ภาครัฐ 082-2708547
581 09516-รพ.สต.ท่าบอน ภาครัฐ 082-4285201
582 09517-รพ.สต.บ้านใหม่ ภาครัฐ 089-2969194
583 09520-รพ.สต.ปากแตระ ภาครัฐ 086-2860746
584 09522-รพ.สต.บ้านระวะ ภาครัฐ 083-0427410
585 09524-รพ.สต.บ้านขาว ภาครัฐ 094-3297306
586 09525-รพ.สต.แดนสงวน ภาครัฐ 086-2975659
587 09514-รพ.สต.คลองแดน ภาครัฐ 089-2966973
588 09523-รพ.สต.วัดสน ภาครัฐ 085-2511239
589 09518-รพ.สต.บ้านผักกูด ภาครัฐ 081-6901236
590 09519-รพ.สต.บ่อตรุ ภาครัฐ 087-6310594
591 09521-รพ.สต.พังยาง ภาครัฐ 081-5982990
592 21294-คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ภาครัฐ 097-2688640
593 09529-รพ.สต.หนองกวางข้อง ภาครัฐ 74498733
594 09530-รพ.สต.นิคม ภาครัฐ 74584118
595 09531-รพ.สต.คลองยางแดง ภาครัฐ 74388010
596 09532-รพ.สต.ท่ามะปราง ภาครัฐ 74805325
597 09533-รพ.สต.คูหาใต้ ภาครัฐ 74894773
598 09534-รพ.สต.ควนขัน ภาครัฐ 74256139
599 09535-รพ.สต.ทุ่งมะขาม ภาครัฐ 74395275
600 09536-รพ.สต.โหละยาว ภาครัฐ 74300572
601 09537-รพ.สต.ควนรู ภาครัฐ 74260764
602 09538-รพ.สต.นาสีทอง ภาครัฐ 74894283
603 09539-รพ.สต.เขาพระ ภาครัฐ 74585889
604 23430-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลกำแพงเพชร ภาครัฐ 74388491
605 77487-คลินิกชุมชนวัดใหม่ทุ่งคา ภาครัฐ 74395251
606 77489- PCU บ้านนา ภาครัฐ 065-3483473
607 77490- PCU บ้านลางา ภาครัฐ 080-7104358
608 09456- รพ.สต.ป่าชิง ภาครัฐ 081-9691940
609 09457- รพ.สต.สะพานไม้แก่น ภาครัฐ 084-9663739
610 09458- รพ.สต.สะกอม ภาครัฐ 093-7735670
611 09459- รพ.สต.นาหว้า ภาครัฐ 086-2978384
612 09460- รพ.สต.ควนขี้แรด ภาครัฐ 082-8240794
613 09461- รพ.สต.นาทับ ภาครัฐ 087-3939115
614 09462- รพ.สต.นาเสมียน ภาครัฐ 095-2566304
615 09463- รพ.สต.น้ำขาว ภาครัฐ 084-9639782
616 09464- รพ.สต.คลองแงะ ภาครัฐ 091-0499883
617 09465- รพ.สต.ขุนตัดหวาย ภาครัฐ 084-9992357
618 09466- รพ.สต.ท่าหมอไทร ภาครัฐ 085-6496244
619 09467- รพ.สต.จะโหนง ภาครัฐ 086-2943159
620 09468- รพ.สต.บ้านตรับ ภาครัฐ 088-7736448
621 09469- รพ.สต.คู ภาครัฐ 089-8661341
622 09470- รพ.สต.แค ภาครัฐ 082-8214422
623 09471- รพ.สต.คูนายสังข์ ภาครัฐ 081-0996962
624 09472- รพ.สต.คลองเปียะ ภาครัฐ 094-1297223
625 09473- รพ.สต.ช่องเขา ภาครัฐ 090-9624663
626 09474- รพ.สต.ตลิ่งชัน ภาครัฐ 088-3965692
627 09540-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก ภาครัฐ 081-8988153
628 09541-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน ภาครัฐ 087-3956469
629 09542-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนเสม็ด ภาครัฐ 089-2970722
630 09543-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังลา ภาครัฐ 087-2986685
631 09544-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ  ภาครัฐ 084-9676165
632 09545-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงก็อง ภาครัฐ 080-1361293
633 09546-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ภาครัฐ 081-8983408
634 09547-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยคู ภาครัฐ 082-1783844
635 09548-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวควน ภาครัฐ 062-2644249
636 09550-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเนียน ภาครัฐ 085-7867131
637 09551-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข่อย ภาครัฐ 080-7084853
638 09552-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง ภาครัฐ 097-1077165
639 09553-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ภาครัฐ 080-8726004
640 09554-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาเขต ภาครัฐ 087-3949448
641 09555-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาอุทิศ ภาครัฐ 065-1166108
642 09556-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังปริง ภาครัฐ 081-7662755
643 09557-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโต้ ภาครัฐ 087-2879798
644 11849-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ ภาครัฐ 082-8296400
645 15087-ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ภาครัฐ 090-9705528
646 19544-ศูนย์สุขภาพชุชนโรงพยาบาลสะเดา ภาครัฐ 081-2769605
647 23761-ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ภาครัฐ 065-0714113
648 09588-รพ.สต.ชิงโค ภาครัฐ 088-7824364
649 09589-รพ.สต.สถิตย์ ภาครัฐ 089-7357732
650 09590-รพ.สต.ทำนบ ภาครัฐ 986482203
651 09591-รพ.สต.รำแดง ภาครัฐ 819578684
652 09592-รพ.สต.วัดขนุน ภาครัฐ 892933973
653 09593-รพ.สต.ชะแล้ ภาครัฐ 083-1862190
654 09594-รพ.สต.บ่อทราย ภาครัฐ 918483414
655 09595-รพ.สต.ป่าขาด ภาครัฐ 936056409
656 09596-รพ.สต.สว่างอารมณ์ ภาครัฐ 980594933
657 09597-รพ.สต.หัวเขา ภาครัฐ 935837010
658 09598-รพ.สต.บางเขียด ภาครัฐ 850806591
659 09599-รพ.สต.ม่วงงาม ภาครัฐ 091-8696024
660 99769-PCUโรงพยาบาลสิงหนคร ภาครัฐ 897333832
661 อบจ.สงขลา ภาครัฐ 0-7489-0971
662 เทศบาลนครสงขลา ภาครัฐ 0-7431-1015
663 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ภาครัฐ 0-7430-2555
664 เทศบาลตำบลพะวง ภาครัฐ 0-7433-3222
665 เทศบาลตำบลเกาะแต้ว ภาครัฐ 0-7426-0616
666 อบต.ทุ่งหวัง ภาครัฐ 0-7433-9355-7
667 อบต.เกาะยอ ภาครัฐ 0-7430-0457-8
668 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภาครัฐ 0-7430-0783-4
669 เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ภาครัฐ 0-7438-9190
670 เทศบาลตำบลนาสีทอง ภาครัฐ 0-7430-0891
671 เทศบาลตำบลคูหาใต้ ภาครัฐ 0-7425-6108
672 อบต.ท่าชะมวง ภาครัฐ 0-7430-0677-8
673 อบต.ควนรู ภาครัฐ 0-7438-6001
674 อบต.เขาพระ ภาครัฐ 0-7449-6445
675 เทศบาลนครหาดใหญ่ ภาครัฐ 0-7420-0000
676 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ภาครัฐ 0-7429-2888
677 เทศบาลเมืองคอหงส์ ภาครัฐ 0-7428-0000-2
678 เทศบาลเมืองคลองแห ภาครัฐ 0-7430-5333
679 เทศบาลเมืองควนลัง ภาครัฐ 0-7455-2395-7
680 เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ภาครัฐ 0-7453-6573
681 เทศบาลตำบลพะตง ภาครัฐ 0-7429-1776
682 เทศบาลตำบลน้ำน้อย ภาครัฐ 0-7458-3030
683 เทศบาลตำบลบ้านไร่ ภาครัฐ 0-7453-6276-8
684 เทศบาลตำบลคูเต่า ภาครัฐ 0-7447-0574
685 อบต.พะตง ภาครัฐ 0-7429-1093
686 อบต.ท่าข้าม ภาครัฐ 0-7437-5100
687 อบต.ทุ่งใหญ่ ภาครัฐ 0-7429-5721
688 อบต.ฉลุง ภาครัฐ 0-7420-5976
689 อบต.คลองอู่ตะเภา ภาครัฐ 0-7430-5820
690 เทศบาลเมืองสะเดา ภาครัฐ 0-7441-1400
691 เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ภาครัฐ 0-7452-1024
692 เทศบาลตำบลคลองแงะ ภาครัฐ 0-7454-1907
693 เทศบาลตำบลปริก ภาครัฐ 0-7429-8300
694 เทศบาลตำบลสำนักขาม ภาครัฐ 0-7452-3920-6
695 เทศบาลตำบลปาดัง ภาครัฐ 0-7458-5630
696 อบต.สำนักแต้ว ภาครัฐ 0-7446-0273
697 อบต.ปริก ภาครัฐ 0-7429-8213
698 อบต.พังลา ภาครัฐ 0-7454-1800
699 อบต.ทุ่งหมอ ภาครัฐ 0-7458-5100
700 อบต.ท่าโพธิ์ ภาครัฐ 0-7453-6115
701 อบต.เขามีเกียรติ ภาครัฐ 0-7429-2135
702 เทศบาลตำบลเทพา ภาครัฐ 0-7437-6301
703 เทศบาลตำบลลำไพล ภาครัฐ 0-7422-6790
704 อบต.เทพา ภาครัฐ 0-7437-6372
705 อบต.สะกอม ภาครัฐ 0-7459-3041
706 อบต.วังใหญ่ ภาครัฐ 0-7489-0534
707 อบต.ปากบาง ภาครัฐ 0-7426-176-7
708 อบต.เกาะสะบ้า ภาครัฐ 0-7489-4290
709 อบต.ท่าม่วง ภาครัฐ 0-7447-8032
710 เทศบาลตำบลท่าช้าง ภาครัฐ 0-7458-1090
711 เทศบาลตำบลบ้านหาร ภาครัฐ 0-7438-4098
712 อบต.บางกล่ำ ภาครัฐ 0-7432-8256
713 อบต.แม่ทอม ภาครัฐ 0-7480-2496
714 เทศบาลตำบลนาทวี ภาครัฐ 0-7437-1538
715 เทศบาลตำบลนาทวีนอก ภาครัฐ 0-7437-1642
716 อบต.คลองทราย ภาครัฐ 0-7437-1335
717 อบต.ท่าประดู่ ภาครัฐ 0-7426-0132
718 อบต.ทับช้าง ภาครัฐ 0-7459-5123-5
719 อบต.คลองกวาง ภาครัฐ 0-7459-4113-5
720 อบต.สะท้อน ภาครัฐ 0-7437-2774
721 อบต.ปลักหนู ภาครัฐ 0-7459-6749
722 อบต.ฉาง ภาครัฐ 0-7480-5163
723 อบต.นาหมอศรี ภาครัฐ 0-7453-6630
724 อบต.ประกอบ ภาครัฐ 0-7459-4611-2
725 เทศบาลเมืองสิงหนคร ภาครัฐ 0-7433-1769
726 เทศบาลเมืองม่วงงาม ภาครัฐ 0-7453-6241-2
727 เทศบาลตำบลชะแล้ ภาครัฐ 0-7459-0113-4
728 อบต.ชิงโค ภาครัฐ 0-7433-1656
729 อบต.ปากรอ ภาครัฐ 0-7424-1146-7
730 อบต.วัดขนุน ภาครัฐ 0-7430-0806
731 อบต.รำแดง ภาครัฐ 08-6488-2549
732 อบต.ป่าขาด ภาครัฐ 0-7459-1111-2
733 อบต.บางเขียด ภาครัฐ 0-7453-6554
734 อบต.ทำนบ ภาครัฐ 08-6488-4023
735 เทศบาลตำบลควนเนียง ภาครัฐ 0-7438-6539
736 เทศบาลตำบลบางเหรียง ภาครัฐ 0-7458-1641-2
737 อบต.รัตภูมิ ภาครัฐ 0-7438-6006
738 อบต.ควนโส ภาครัฐ 0-7451-0040
739 อบต.ห้วยลึก ภาครัฐ 0-7451-0333
740 อบต.นาหม่อม ภาครัฐ 0-7438-3012
741 อบต.คลองหรัง ภาครัฐ 0-7438-3771
742 อบต.ทุ่งขมิ้น ภาครัฐ 0-7438-5114
743 อบต.พิจิตร ภาครัฐ 0-7489-4788
744 เทศบาลตำบลจะนะ ภาครัฐ 0-7420-7100
745 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาครัฐ 0-7420-7673
746 เทศบาลตำบลนาทับ ภาครัฐ 0-7489-0785
747 อบต.น้ำขาว ภาครัฐ 0-7437-4611
748 อบต.จะโหนง ภาครัฐ 0-7480-2371
749 อบต.สะกอม ภาครัฐ 0-7449-9755
750 อบต.ขุนตัดหวาย ภาครัฐ 0-7449-9634
751 อบต.แค ภาครัฐ 0-7489-4373
752 อบต.คู ภาครัฐ 0-7449-9059
753 อบต.ท่าหมอไทร ภาครัฐ 0-7453-6130
754 อบต.ป่าชิง ภาครัฐ 0-7430-0149
755 อบต.คลองเปียะ ภาครัฐ 0-7489-4241
756 อบต.นาหว้า ภาครัฐ 0-7453-6620
757 อบต.ตลิ่งชัน ภาครัฐ 0-7453-6090
758 อบต.สะพานไม้แก่น ภาครัฐ 0-7453-6354
759 เทศบาลตำบลสทิงพระ ภาครัฐ 0-7439-7145
760 อบต.จะทิ้งพระ ภาครัฐ 0-7439-7420
761 อบต.คูขุด ภาครัฐ 0-7430-4556
762 อบต.คลองรี ภาครัฐ 0-7489-4197
763 อบต.ดีหลวง ภาครัฐ 0-7453-6604
764 อบต.สนามชัย ภาครัฐ 0-7452-8089
765 อบต.วัดจันทร์ ภาครัฐ 0-7453-6181
766 อบต.บ่อดาน ภาครัฐ 0-7426-0656
767 อบต.ชุมพล ภาครัฐ 0-7430-4223
768 อบต.บ่อแดง ภาครัฐ 0-7437-0424
769 อบต.กระดังงา ภาครัฐ 0-7453-6707
770 อบต.ท่าหิน ภาครัฐ 0-7459-0556
771 เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ ภาครัฐ 0-7439-9854
772 เทศบาลตำบลเชิงแส ภาครัฐ 0-7439-9249
773 อบต.เกาะใหญ่ ภาครัฐ 0-7453-6357
774 อบต.โรง ภาครัฐ 0-7453-6626
775 เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย ภาครัฐ 0-7437-7199
776 เทศบาลตำบลท่าพระยา ภาครัฐ 0-7430-6063
777 อบต.บาโหย ภาครัฐ 0-7326-3332
778 อบต.ทุ่งพอ ภาครัฐ 0-7489-0556
779 อบต.ธารคีรี ภาครัฐ 0-7453-1870
780 อบต.เขาแดง ภาครัฐ 0-7489-0709
781 อบต.เปียน ภาครัฐ 0-7489-0852
782 อบต.บ้านโหนด ภาครัฐ 0-7489-0822
783 อบต.คูหา ภาครัฐ 0-7459-7141-2
784 อบต.จะแหน ภาครัฐ 0-7489-0890
785 เทศบาลตำบลระโนด ภาครัฐ 0-7439-2562-5
786 เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาครัฐ 0-7458-9112
787 เทศบาลตำบลปากแตระ ภาครัฐ 0-7445-4567
788 อบต.ระโนด ภาครัฐ 0-7439-2777
789 อบต.บ้านขาว ภาครัฐ 0-7453-6340
790 อบต.คลองแดน ภาครัฐ 0-7430-0539
791 อบต.แดนสงวน ภาครัฐ 0-7453-6885
792 อบต.พังยาง ภาครัฐ 0-7489-4764
793 อบต.ระวะ ภาครัฐ 0-7430-0360-1
794 อบต.บ้านใหม่ ภาครัฐ 0-7426-0550
795 อบต.วัดสน ภาครัฐ 0-7458-9565
796 อบต.ตะเครียะ ภาครัฐ 0-7430-0635
797 อบต.ท่าบอน ภาครัฐ 0-7453-6895-9
798 เทศบาลตำบลโคกม่วง ภาครัฐ 0-7480-5030
799 เทศบาลตำบลทุ่งลาน ภาครัฐ 0-7424-2453
800 อบต.คลองหอยโข่ง ภาครัฐ 0-7453-6758-9
801 อบต.คลองหลา ภาครัฐ 0-7430-0413
802 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ภาครัฐ 074-376667
803 สมาคม อสม.อำเภอสะบ้าย้อย ภาคประชาสังคม 093-2680511
804 สมาคม อสม.อำเภอจะนะ ภาคประชาสังคม 086-2916331
805 สมาคม อสม.อำเภอเทพา ภาคประชาสังคม 086-2891109
806 สมาคม อสม.อำเภอนาทวี ภาคประชาสังคม 083-3993162
807 สมาคม อสม.อำเภอนาหม่อม ภาคประชาสังคม 817484415
808 สมาคม อสม.อำเภอสะเดา ภาคประชาสังคม 980275789
809 สมาคม อสม.อำเภอหาดใหญ่ ภาคประชาสังคม 883887671
810 สมาคม อสม.อำเภอคลองหอยโข่ง ภาคประชาสังคม 897321956
811 สมาคม อสม.อำเภอบางกล่ำ ภาคประชาสังคม 817665055
812 สมาคม อสม.อำเภอควนเนียง ภาคประชาสังคม 973524000
813 สมาคม อสม.อำเภอรัตภูมิ ภาคประชาสังคม 894625255
814 สมาคม อสม.อำเภอเมืองสงขลา ภาคประชาสังคม 869595142
815 สมาคม อสม.อำเภอสิงหนคร ภาคประชาสังคม 862967033
816 สมาคม อสม.อำเภอกระแสสินธุ์ ภาคประชาสังคม 831938929
817 สมาคม อสม.อำเภอสทิงพระ ภาคประชาสังคม 8072861350
818 สมาคม อสม.อำเภอระโนด ภาคประชาสังคม 819579123
819 บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด ภาคเอกชน 0-7430-2900-99
820 บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด | Thai Union ภาคเอกชน 07488-3482-7 07488-3480 - 1
821 บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด (สาขา 8) ภาคเอกชน 074-317-800
822 บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภาคเอกชน 074 273 600
823 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) | Thai Union ภาคเอกชน 07433-4005 - 8
824 บริษัท พาเนล พลัส จำกัด ภาคเอกชน 074-291134
825 สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคเอกชน 065-5929245
826 มูลนิธิโรงเจ เต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ภาคประชาสังคม 0-7428-0000-2
827 มูลนิธิคนช่วยฅน ภาคประชาสังคม 081 959 7060