กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

โครงสร้างบริหาร

image

อนุกรรมการด้านการเงินและบัญชี

มีหน้าที่ เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ดังนี้

 1. การรับเงินรายได้ประเภทต่างๆ หรือเงินอื่นๆ และเก็บรักษาเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

 2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ทุกประเภท

 3. รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แต่ละด้าน แยกตามหมวดรายจ่ายและยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน

 4. การจัดทำบัญชีทะเบียนคุมงบการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

 5. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ หรือประกาศ หรือระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

ที่เกี่ยวข้อง

 6. การรายงานการเงินต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาทุกไตรมาสภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและส่งรายงานการเงินการพัสดุเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

 7. การแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานตามความจำเป็น

 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มอบหมาย

บุคลากร

นางบุญยืน อุบลสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางกิติยาภรณ์ สาดหลี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางประไพ คชไกร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กองคลัง อบจ.สงขลา

ปณัฐภรณ์ สยมภาค

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง อบจ.สงขลา

นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางสาวปภัชญา วิชัยดิษฐ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป งานธุรการ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์