กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

โครงสร้างบริหาร

image

อนุกรรมการด้านการเงินและบัญชี

ประกอบด้วย

 1. ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.สงขลา                                                                                  ประธานอนุกรรมการ

 2.  หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา                        รองประธานอนุกรรมการ

3. เจ้านักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กองคลัง อบจ.สงขลา ที่ได้รับมอบหมาย                    อนุกรรมการ

4.  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง อบจ.สงขลา ที่ได้รับมอบหมาย     อนุกรรมการ/เลขานุการ

5.  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป งานธุรการ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

                 ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                        อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

มีหน้าที่ เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ดังนี้

 1. การรับเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ หรือเงินอื่น ๆ และเก็บรักษาเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

 2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ทุกประเภท

 3. รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แต่ละด้าน แยกตามหมวดรายจ่ายและยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน

 4. การจัดทำบัญชีทะเบียนคุมงบการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

 5. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ หรือประกาศ หรือระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

ที่เกี่ยวข้อง

 6. การรายงานการเงินต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาทุกไตรมาสภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและส่งรายงานการเงินการพัสดุเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 7. การแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานตามความจำเป็น

 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มอบหมาย


บุคลากร

นรมล ศรีสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางประไพ คชไกร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กองคลัง อบจ.สงขลา

ปณัฐภรณ์ สยมภาค

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง อบจ.สงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์