กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

"ระบบสารสนเทศกลาง กขป.เขต 12"

"ระบบสารสนเทศกลาง กขป.เขต 12"

ภารกิจงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) ซึ่งเกิดจากระเบียบสำนักนายก กำหนดหน้าที่ของเขตฯ ไว้ 5 ร่วม ได้แก่ ร่วมประสาน ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมชี้ทิศทาง ร่วมบูรณาการ ร่วมระดมสรรพกำลัง/ ขับเคลื่อน

การสนองตอบภารกิจดังกล่าว จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อเสริมหนุนการทำงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประสานถักทอและเชื่อมโยงทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ

ปี 2566 กขป.เขต 12 ได้ออกแบบระบบสารสนเทศกลางมาหนุนการดำเนินงาน โดยวางไว้ระบบไว้ที่ www.AHsouth.com มีการนำเสนอข้อมูลใน 2 ระดับ คือ

1)สื่อสารประชาสัมพันธ์ มีทั้งกิจกรรมของกขป.และเครือข่าย แนะนำกขป.เขต 12 สถานการณ์สุขภาวะ(จากการศึกษาของทีมวิชาการ) แนวทางดำเนินการ(แผนปฏิบัติการ 4 ปี)

2)เพื่อสนับสนุนภารกิจในการประสานการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะ

โดยนำเสนอข้อมูลสำคัญของประเด็นงาน ซึ่งได้มาจากอนุกรรมการ/ฝ่ายยุทธศาสตร์ที่แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกัน นำเสนอข้อมูลภาพรวมของประเด็นได้แก่ สถานการณ์ปัญหา ทุนทางสังคม เป้าประสงค์ แนวทางดำเนินการ ภาคีความร่วมมือ และโครงการ/กิจกรรม

ออกรายงานจำนวนโครงการต่อพื้นที่ระดับจังหวัด ลักษณะกิจกรรมที่แต่ละโครงการดำเนินงาน จำนวนงบประมาณ/แหล่งทุน และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาวะ สมัครสมาชิกเพื่อเป็นเจ้าของระบบร่วมกัน บันทึกข้อมูลโครงการตามแผนงานประจำปี 2566 (รายปี) เข้าสู่ระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1.กรณีเป็นผู้ใช้งานใหม่ เปิดใช้งาน www.AHsouth.com คลิกที่แถบบน : เขตสุขภาพ 12>กขป.ชุดที่ 2>ประเด็นงานในการขับเคลื่อน>เลือกประเด็น

2.ประเด็นงาน>https://happynetwork.org> signin สมัคร

สมาชิก>แจ้งusernameหรืออีเมล์ให้ทีมกลางอนุมัติ(แจ้งผ่านไลน์กลุ่ม “ทีมแผนกขป.เขต 12”)รอการอนุมัติ>ได้รับแจ้งผลการอนุมัติ>เข้าเว็บ https://happynetwork.org>หน้าหลัก>กขป.เขต 12>เลือกประเด็น

กรณีเว็บไซต์นี้พัฒนามาเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคมให้สามารถใช้ระบบข้อมูลในการดำเนินงาน ฐานข้อมูลจะได้นำเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องบันทึกซ้ำ

3.กรณีสมัครสมาชิกแล้ว เข้าhttps://happynetwork.org> signin ป้อน user name และรหัสผ่าน>หน้าหลักของกขป.เขต 12>เลือกประเด็น

4.เข้าสู่หน้าของประเด็นงาน>ไปที่ปุ่มด้านขวามือด้านล่าง “+เพิ่มโครงการ/กิจกรรม”>บันทึกชื่อโครงการ/ปีพ.ศ./พื้นที่ดำเนินการ>บันทึกโครงการ

5.บันทึกข้อมูล>ชื่อโครงการ/องค์กรรับผิดชอบ/เป้าประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย/ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล/รูปแบบของการจัดกิจกรรม/ประเภทกิจกรรม/พื้นที่ดำเนินการ/งบประมาณ

6. เปิดใช้งานดูผลการบันทึกข้อมูล www.AHsouth.com คลิกที่แถบบน : เขตสุขภาพ 12>กขป.ชุดที่ 2>รายงานการบูรณาการและผลการดำเนินงาน >ประเด็นงานในการขับเคลื่อน>เลือกประเด็น

การนำเข้าข้อมูลมาได้ 2 วิธี คือ 1) ภาคีความร่วมมือโดยเฉพาะทีมงานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานมาบันทึกโดยตรง หรือส่งไฟล์ข้อมูลมาให้ทีมกลางช่วยบันทึก(กรณีมีโครงการจำนวนมาก) ระบบจะอำนวยความสะดวกให้บันทึกข้อมูลอย่างกระชับ รวดเร็ว 2)โปรแกรมเมอร์ดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยตรง ผ่าน API อาทิ โครงการของกองทุนสุขภาพตำบลที่มีจำนวนหลายร้อยโครงการ

เมื่อนำข้อมูลเข้าระบบ มีการประมวลผลออกมา ข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การวิเคราะห์เสริมหนุนการทำงานในภาพรวมของประเด็น ลดช่องว่างการทำงานซึ่งมีเครือข่า่ยภาคส่วนต่างๆของระบบสุขภาพ ที่มิได้มีแต่ระบบบริการ จะได้เห็นภาพรวมของพื้นที่ เห็นกิจกรรมโครงการต่างๆ เห็นกลุ่มเป้าหมายที่มีการดำเนินงานในแต่ละปี เห็นเจ้าภาพ ภาคี แหล่งทุน ประโยชน์ร่วมกันก็คือ การปรับระบบการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน เสริมหนุนการทำงานกันและกัน

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด