กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

โครงสร้างบริหาร

image

อนุกรรมการด้านพัสดุและทรัพย์สิน

ประกอบด้วย

 1 ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สงขลา                                                          ประธานอนุกรรมการ

 2 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา                                                             รองประธานอนุกรรมการ

 3 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป งานสนับสนุนวิขาการการแพทย์ฉุกเฉิน

                   กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา                                                                                        อนุกรรมการ

 4หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

                 ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                           อนุกรรมการ/เลขานุการ

 5. เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สงขลา

                 ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                     อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

มีหน้าที่ เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ดังนี้

 1. การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

 2. การจัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑ์ของกองทุนฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

 3. การอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ในการตรวจสอบพัสดุ

 4. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจำหน่ายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาสั่งการ

 5. การลงทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุฯ ตามที่ได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน

 6. การแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานตามความจำเป็น

 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มอบหมาย


บุคลากร

บุญยืน อุบลสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ประธานอนุกรรมการ

นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา รองประธานอนุกรรมการ

นายพงค์ศักดิ์ จ้ายกับรุ่ง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป งานสนับสนุนวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา อนุกรรมการ/เลขา

นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา อนุกรรมการ/เลขานุการ

นางรุจิเลข อัมโร

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อนุกรรมการ/เลขานุการ

นางณัฏฐ์ชุดา ทองพุ่ม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

ข่าวประชาสัมพันธ์