กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

โครงสร้างบริหาร

image

อนุกรรมการด้านพัสดุและทรัพย์สิน

ประกอบด้วย

 1 ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สงขลา                                                          ประธานอนุกรรมการ

 2 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา                                                             รองประธานอนุกรรมการ

 3 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป งานสนับสนุนวิขาการการแพทย์ฉุกเฉิน

                   กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา                                                                                        อนุกรรมการ

 4หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

                 ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                           อนุกรรมการ/เลขานุการ

 5. เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สงขลา

                 ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                     อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

มีหน้าที่ เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ดังนี้

 1. การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

 2. การจัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑ์ของกองทุนฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

 3. การอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ในการตรวจสอบพัสดุ

 4. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจำหน่ายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาสั่งการ

 5. การลงทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุฯ ตามที่ได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน

 6. การแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานตามความจำเป็น

 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มอบหมาย


บุคลากร

นางนรมล ศรีสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สงขลา

นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นายพงค์ศักดิ์ จ้ายกับรุ่ง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป งานสนับสนุนวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางรุจิเลข อัมโร

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สงขลา

นางณัฏฐ์ชุดา ทองพุ่ม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์