กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

โครงสร้างบริหาร

image

อนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชน

มีหน้าที่ ดังนี้

 1. วางแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนอย่างมีคุณภาพครอบคลุมทุกพื้นที่

 2. พิจารณาแผนงาน/โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชน

ให้ความเห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการกองทุ

นฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

 3. การกำกับ และให้ข้อแนะนำการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ เพื่อให้สามารถประเมินผลและตรวจสอบได้ มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 5. การรายงานผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินการ ให้คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

 6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามความจำเป็น

 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มอบหมาย

บุคลากร

นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินินาถ ณ นาทวี

นายชาคริต โภชะเรือง

ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา

นายกฤษฎา แก้วประดับ

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๓ จ.สงขลา

นางสุขศิริ เสรีรักษ์

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พมจ.สงขลา

นางศุกร์นิษา สัจจคุณานนท์

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางฐิตารีย์ เชื้อพรหมณ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางสาวกวิสรา ประชากิตติกุล

หัวหน้างานรักษาพยาบาลเบื้องต้น กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางสาวกิติยาภรณ์ สาดหลี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์