กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

โครงสร้างบริหาร

image

อนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชน

ประกอบ

1. ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี                                    ประธานอนุกรรมการ

2. ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา                                                                               รองประธานอนุกรรมการ

3. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จ.สงขลา                                              อนุกรรมการ

4. หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พมจ.สงขลา                                                                       อนุกรรมการ

5. ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ คนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา                         อนุกรรมการ

6.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา                                                                              อนุกรรมการ

7. หัวหน้างานบริการพักค้าง ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา                                               อนุกรรมการ

8. หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา                    อนุกรรมการ/เลขานุการ

9. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข อบจ.สงขลาที่ได้รับมอบหมาย     อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ


มีหน้าที่ ดังนี้

1. วางแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนอย่างมีคุณภาพครอบคลุมทุกพื้นที่

2. พิจารณาแผนงาน/โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชนให้ความเห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

3. การกำกับ และให้ข้อแนะนำการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ เพื่อให้สามารถประเมินผลและตรวจสอบได้ มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

5. การรายงานผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินการ ให้คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามความจำเป็น

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มอบหมาย


บุคลากร

นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินินาถ ณ นาทวี ประธานคณะอนุกรรมการ

นายชาคริต โภชะเรือง

ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา รองประธานอนุกรรมการ

นายไพโรจน์ ศรีนิล

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๓ จ.สงขลา อนุกรรมการ

นางสุขศิริ เสรีรักษ์

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พมจ.สงขลา อนุกรรมการ

รอ

ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ คนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อนุกรรมการ

นางฐิตารีย์ เชื้อพรหมณ์

รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา อนุกรรมการ

รอ

หัวหน้างานบริการพักค้าง ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา อนุกรรมการ

นางสาวกิติยาภรณ์ สาดหลี

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข อบจ.สงขลา อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

ข่าวประชาสัมพันธ์