กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

โครงสร้างบริหาร

image

อนุกรรมการด้านบริหารจัดการ

มีหน้าที่ เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ดังนี้

 1. การกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ กรอบการบริหารจัดการแผนพัฒนา 4 ปี แผนงานประมาณประจำปี เสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ได้มาตรฐานตามความจำเป็น

 3. การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ เพื่อให้สามารถประเมินผลและตรวจสอบได้ มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

 4. การปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

 5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 6. การตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินการ ให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

 7. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานตามความจำเป็น

 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มอบหมาย


บุคลากร

ปิยนันท์ สิงห์ทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางกิติยาภรณ์ สาดหลี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

จตุพร จตุรวิทย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์