กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

โครงสร้างบริหาร

image

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

ให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. บริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสนับสนุน ส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

  2. พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

  3. พิจารณาอนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

      3.1 ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนในลักษณะการจัดบริการ การจัดหา รวมถึงการซ่อม ดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือการจัดทำเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ดังนี้

            (ก) เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยบริการในพื้นที่ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำหรับการจัดการบริการให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ การจัดหาเครื่องช่วยความพิการให้แก่คนพิการ ทั้งนี้ ตามรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด กรณีมีความจำเป็น ต้องกำหนดรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเพิ่มเติม ให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ

           (ข) เพื่อสนับสนุนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น แล้วแต่กรณี สำหรับการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือการจัดทำเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่คนพิการตามความจำเป็น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด

 3.2 ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนในลักษณะโครงการหรือกิจกรรม ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น ตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้

 (ก) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหา ซ่อมแซม และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็น ต่อสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ

           (ข) เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ การพัฒนารูปแบบดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในระดับชุมชนและที่บ้าน

           (ค) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

                        4. ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

                        5. สนับสนุนให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพื้นที่ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในชุมชน ที่บ้าน หรือที่หน่วยงาน ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

       6. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

     7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย


บุคลากร

นายเจษฎา จิตรัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นายไพเจน มากสุวรรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นายวีระพันธ์ ลีธนะกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

นายอรรถพงศ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

นายวิญญู สิงหเสม

ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่

นายวินัย ขวัญปาน

นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา

นายเอก ขวัญพรพม

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำบลคอหงส์

นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

นายสุริยะ สุพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ

ผศ.นพ.ธนะรัตน์ บุญเรือง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสสงขลานครินทร์

แพทย์หญิงจิรวรรณ ชูทิพย์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สงขลา

นางสาวเสาวลักษณ์ หมื่นเพชร

นักกิจกรรมบำบัด รพ.หาดใหญ่

นายปัญญา ศรีทองสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา

นายสุริยา ยีขุน

นายกเทศมนครีตำบลปริก

นางสาวชโลม เกตุจนดา

ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนฯ

นายชัยยุทธ หลักเมือง

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 12 สงขลา

นางปิยนันท์ สิงห์ทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นางบุญยืน อุบลสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์