กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

โครงสร้างบริหาร

image

อนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

มีหน้าที่ ดังนี้

1. วางแนวทางการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการและสถานบริการในหน่วยบริการและสถานบริการ และในชุมชน ให้มีคุณภาพ

ได้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย

2. วางแนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กรคนพิการ องค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ ในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มเป้าหมาย

3. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียม

4. พิจารณาแผนงาน/โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

5. กำกับดูแลและให้ข้อแนะนำการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ เพื่อให้สามารถประเมินผล และตรวจสอบได้ มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

6. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

7. รายงานผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานให้กรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ทราบ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มอบหมาย

บุคลากร

นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

นายปัญญา ศรีทองสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา

นายวิญญู สิงหเสม

ท้องถิ่นจังหวัด

นายกฤษฎา แก้วประดับ

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๓ จ.สงขลา

นางฐิตารีย์ เชื้อพรหมณ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นายมนัสฌาน์ ชูเชิด

ประธานกรรมการอาชีวศึกษา จ.สงขลา

นายอรรถพงศ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.สงขลา

นายนิยม ชูชื่น

นายกสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา

นายวินัย ขวัญปาน

นายกสมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา

นางระพีพรรณ ขันทอง

ประธานสภาคนพิการทุกประเภท จังหวัสงขลา

นางรัชยา สนิ

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มนโยบายแะลวิชาการ พมจ.สงขลา

นางฐิตารีย์ เชื้อพรหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางสาวรุ่งนภา ปราบณรงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์