กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

โครงสร้างบริหาร

image

อนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

อนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกอบด้วย 

1. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา                                         ประธานอนุกรรมการ

2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย                                    รองประธานอนุกรรมการ

3. ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย                                                                        อนุกรรมการ

4.  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย            อนุกรรมการ

5.  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา                                                                          อนุกรรมการ

6.  ประธานกรรมการอาชีวศึกษา จ.สงขลาหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย                                 อนุกรรมการ

7.  หัวหน้างานกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา                             อนุกรรมการ

8.  นายกสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา                                                                  อนุกรรมการ

9.  นายกสมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา                                                                                 อนุกรรมการ

10.  ประธานสภาคนพิการทุกประเภท จังหวัดสงขลา                                                                อนุกรรมการ

11.   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริการสาธารณสุข อบจ.สงขลาที่ได้รับมอบหมาย   อนุกรรมการ

12.  หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา                อนุกรรมการ/เลขานุการ

13.  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มนโยบายและวิชาการ พมจ.สงขลา       อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ


มีหน้าที่ ดังนี้

1. วางแนวทางการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการละการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการและสถานบริการในหน่วยบริการและสถานบริการ และในชุมชน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย

2. วางแนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กรคนพิการ องค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ ในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มเป้าหมาย

3. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียม

4. พิจารณาแผนงาน/โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

5. กำกับดูแลและให้ข้อแนะนำการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ เพื่อให้สามารถประเมินผล และตรวจสอบได้ มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

6. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

7. รายงานผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานให้กรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ทราบ


บุคลากร

นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ประธานคณะอนุกรรมการ

นายปัญญา ศรีทองสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา รองประธานอนุกรรมการ

นายพนมเทียน เส้งวั่น

ท้องถิ่นจังหวัด อนุกรรมการ

นายไพโรจน์ ศรีนิล

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๓ จ.สงขลา อนุกรรมการ

นางฐิตารีย์ เชื้อพรหมณ์

รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา อนุกรรมการ

นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน

ประธานกรรมการอาชีวศึกษา จ.สงขลา อนุกรรมการ

รอ

หัวหน้างานกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อนุกรรมการ

รอ

นายกสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา

นายวินัย ขวัญปาน

นายกสมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา อนุกรรมการ

นางระพีพรรณ ขันทอง

ประธานสภาคนพิการทุกประเภท จังหวัสงขลา อนุกรรมการ

รอ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริการสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางฐิตารีย์ เชื้อพรหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา อนุกรรมการ/เลขานุการ

นางรัชยา สนิ

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มนโยบายแะลวิชาการ พมจ.สงขลา อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

ข่าวประชาสัมพันธ์