กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

โครงสร้างบริหาร

image

คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

มีหน้าที่ดังนี้

 1. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 3. เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการของหน่วยงาน องค์กร ชมรมต่างๆ ที่ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

 4. รายงานผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินการ ให้คณะอนุกรรมการ ด้านบริหารจัดการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ทราบ


บุคลากร

นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางสาวธันยาภรณ์ พัฒนโชติ

หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สงขลา

นางรัชยา สนิ

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มนโยบายและวิชาการ พมจ.สงขลา

นายวินัย ขวัญปาน

นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา

นางสาวรุ่งนภา ปราบณรงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นายนรินทร์ อินทร์จักร์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางสาววชิราภรณ์ บุยรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองทุนฟื้นฟูฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์