กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

โครงสร้างบริหาร

image

คณะทำงานด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการ

มีหน้าที่ดังนี้

1. ร่างแนวทางการพิจารณาโครงการสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านสุขภาพในชุมชน เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เพื่ออนุมัติประกาศ

2. ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ และสรุปผลการพิจารณาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เพื่ออนุมัติงบประมาณ

3. ติดตามการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และรวบรวมการสรุปผลโครงการของแต่ละหน่วยงาน เสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตรับทราบ

 4. คัดเลือกโครงการระดับพื้นที่ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี และผ่านทาง Website กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

 5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 6. รายงานผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินการ ให้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ทราบ

 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯมอบหมาย

บุคลากร

นายกฤษฎา แก้วประดับ

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3

นายชัยยุทธ หลักเมือง

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 12 สงขลา

ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พันธวี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวจตุพร จตุรวิทย์

พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางสาวเกษกาญจน์ นิลสะอาด

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ พมจ.สงขลา

นางกิติยาภรณ์ สาดหลี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางสาวกัญณรัณน์ ไทรบุรีย์

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด กองทุนฟื้นฟูฯ

นางสาวลักษิกา พานิชการ

ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี กองทุนฟื้นฟูฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์