กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

โครงสร้างบริหาร

image

อนุกรรมการด้านบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

ประกอบด้วย

 1. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา                                                      ประธานอนุกรรมการ

2. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่                      รองประธานอนุกรรมการอนุกรรมการ

3. หัวหน้างานกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา                      อนุกรรมการ

4. หัวหน้างานกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลสงขลา                                                            อนุกรรมการ

5. หัวหน้างานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหาดใหญ่                                                         อนุกรรมการ

6.  หัวหน้าช่างกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่                                                            อนุกรรมการ

7. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา                                                                    อนุกรรมการ

8. หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา         อนุกรรมการ/เลขานุการ

9.  หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา           อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

1. จัดทำแผนด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สำหรับกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้หน่วยบริการทั้งจังหวัดสงขลา

2. ตรวจสอบข้อมูล และประเมินผลค่าชดเชยการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณ

 3. พิจารณากลั่นกรองการใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณ

4. พิจารณาสนับสนุนเครื่องช่วยความพิการแก่คนพิการตามความต้องการและความจำเป็นที่แท้จริง

5. ประเมินผลคุณภาพมาตรฐานการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางแพทย์ในกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกสถานบริการ

6. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องการเบิกจ่ายค่าชดเชยการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

7. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานตามความจำเป็น

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มอบหมาย


บุคลากร

แพทย์หญิงจิรวรรณ ชูทิพย์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา ประธานคณะอนุกรรมการ

แพทย์หญิงนาตยา พิทักษ์จินดา

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ รองประธานอนุกรรมการ

นางสาวเกสรีพรรณ สานุกูล

หัวหน้างานกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลสงขลา อนุกรรมการ

นางสินีนาฎ สุขอุบล

หัวหน้างานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ อนุกรรมการ

นางสาวนิลเนตร ปานประดิษฐ์

หัวหน้าช่างกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อนุกรรมการ

นางฐิตารีย์ เชื้อพรหมณ์

รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา อนุกรรมการ

นางฐิตารีย์ เชื้อพรหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา อนุกรรมการ/เลขานุการ

นางศุกร์นิษา สัจจคุณานนท์

หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

ข่าวประชาสัมพันธ์