กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

โครงสร้างบริหาร

image

คณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะ กึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

มีหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำแผนดำเนินงานงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

2. ร่างแนวทางการด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เพื่ออนุมัติประกาศ

3. ดำเนินการพิจารณาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ และสรุปผลการพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เพื่ออนุมัติงบประมาณ

4. ติดตามการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และรวบรวมการสรุปผลโครงการของแต่ละหน่วยงาน เสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตรับทราบ

 5. คัดเลือกนวัตกรรมการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยฯ ที่มีผลงานโดดเด่น นำเสนอและ เผยแพร่ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี และผ่านทาง Website กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

 6. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 7. รายงานผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินการ ให้คณะอนุกรรมการ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ทราบ

 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯมอบหมาย


บุคลากร

นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

นายวินัย ขวัญปาน

นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา

นายวิญญู สิงหเสม

ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

นายกฤษฎา แก้วประดับ

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จ.สงขลา

นายหรอหมาน นกแอนหมาน

ครูวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

นายเสฎฐวุฒิ ชนะศรีภูมิ

ช่างโยธาปฏิบตังาน อบจ.สงขลา

นายจรัส ชุมปาน

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม อบจ.สงขลา

นายนิพนธ์ รัตนาคม

นายกสมาคมอาสาสร้างสุข

นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล

ประธานมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

นายมูนิร ใจดี

นักพัฒนาสังคม ฝ่ายศูนย์บริการคนพิการ พมจ.สงขลา

นางสาวเปรมกมล เพ็ชรรักษ์

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฟื้นฟูฯ

นายนรินทร์ อินทร์จักร์

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางสาวณัฏฐา กำเหนิดแก้ว

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กองทุนฟื้นฟูฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์