กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

โครงสร้างบริหาร

image

คณะทำงานด้านศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

มีหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน สรุปผลการดำเนินงาน เสนออนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รับทราบ

3. รายงานผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินการ ให้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ทราบ

4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ผ่านทาง Website กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มอบหมาย

บุคลากร

นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นายสายัณธ์ สระมุณี

นายช่างเครื่องกลอาวุโส สำนักช่าง อบจ.สงขลา

นายธำรง เทพรัตน์

ครูวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

นายวินัย ขวัญปาน

นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา

นายเอก ขวัญพรพม

ผู้แทนชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ ตำบลคอหงส์

นายนิพนธ์ รัตนาคม

นายกสมาคมอาสาสร้างสุข

นายหรอหมาน นกแอนหมาน

ครูวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

นายมูนิร ใจดี

นักพัฒนาสังคม ฝ่ายศูนย์บริการคนพิการ พมจ.สงขลา

นายทิวากร สัมมาสุข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์อารีนา อีสามะ

ผู้แทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

นางสาวรุ่งนภา ปราบณรงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางปวีณา สยมภาค

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กองทุนฟื้นฟูฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์