กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

โครงสร้างบริหาร

image

คณะทำงานด้านการพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

มีหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำแผนงานด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

2. พัฒนาระบบโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

3. พัฒนาระบบโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

4. พัฒนาระบบโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลด้านกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ โปรแกรมการยืมและคืนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการระดับจังหวัด

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบสุขภาพในการลงบันทึกและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลาง ในการวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่

6. พัฒนามาตรฐานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

7. สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลาง นำข้อมูลมาจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินการ ให้คณะอนุกรรมการ ด้านบริหารจัดการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ทราบ

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯมอบหมาย


บุคลากร

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

นางกิติยาภรณ์ สาดหลี

นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ อบจ.สงขลา

นายเดียร์ เบญจวิริยะวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.หาดใหญ่

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วประกอบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดูแลเว็บไซต์สำนักปลัดฯ อบจ.สงขลา

นายภานุมาศ นนทพันธ์

โปรแกรมเมอร์อิสระ มูลนิธิชุมชนสงขลา

นายมูนิร ใจดี

นักพัฒนาสังคม ฝ่ายศูนย์บริการคนพิการ พมจ.สงขลา

นายอลงกรณ์ ไชยทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ อบจ.สงขลา

นายผาริก หมาดเตี้ย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สสจ.สงขลา

นายสุทธิพงค์ อยู่หนู

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.สงขลา

นายทิวากร สัมมาสุข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ อบจ.สงขลา

นางสาวละอองทิพย์ ช่วยบุญ

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองทุนฟื้นฟูฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์