กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖”

 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อสรุปผลดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักบริหาร ชั้น ๓ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดย นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จฯอำเภอนาทวี เป็นประธานในการประชุมพร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดสงขลา เพื่อหารือแนวทางการพัฒนามาตรฐานและระบบบริการของศูนย์สร้างสุขชุมชน และหารีือแนวทางการพัฒนามาตรฐานระบบฐานข้อมูล กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด