กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

"ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา"

     องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มเรียน 6441107 จำนวน 8 คน  ให้การต้อนรับโดยนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ และลงพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานของศูนย์สร้างสุขชุมชน เพื่อใช้สำหรับเป็นกรณีตัวอย่างประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาแนวคิดทฤษฎีการจัดการปกครองท้องถิ่น

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด