กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัย ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

  องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ นำโดยนางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นประธาน เพื่อพิจารณา ร่างประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอเพิ่มเติมรายชื่อคณะทำงานปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยฯ จำนวน ๑ รายได้แก่ นางสาวรุ่งนภา ปราบณรงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบจ.สงขลา

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด