กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

   องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ นำโดย นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม  รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธาน เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนฯ ปี ๒๕๖๗ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและเครื่องช่วยความพิการ ด้านการพัฒนาระบบบริการของหน่วย/ชุมชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ เพื่อพิจารณา ขออนุมัติประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.๒๕๖๗ ,ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์ด้านการแพทย์ปี ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔


เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด