กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิจารณาปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สุงอายุ ฯ วันที่ ๑

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ นำโดย นางปิยะวรรณ จึ่งสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยฯ ปี ๒๕๖๗ ตามประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔๒ หลัง

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด