กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุม ณ ศูนย์สร้างสุขชุมชน อบต.คลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา วันที่ ๒

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนขึ้น โดยมี นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด พร้อมด้วย นายบำรุง พรหมเจริญ นายก อบต.คลองหรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรมโครงการ ณ ศูนย์สร้างสุขชุมชน อบต.คลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสาในพื้นที่ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับ การดูแล/ฟื้นฟูทางกายบำบัด และจิตบำบัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ในฐานะผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ในการให้บริการแก่ผู้ที่มา รับบริการของศูนย์สร้างสุขชุมชนและในชุมชนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนที่ผ่านการอบรม จะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กองทุนกำหนด โดยวิทยากร นางวรางคณา อินทรศรี  นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รพ.นาหม่อม นายภูวดล มารยาท   ช่างกายอุปกรณ์ รพ.หาดใหญ่  และ นายอิทธิศักดิ์ พันคะวะ  ช่างเครื่องช่วยกายอุปกรณ์ รพ.หาดใหญ่

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด