กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ภาพกิจกรรม

อบจ.สงขลา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง “ความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” (New Security and Democracy) ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปริดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง “ความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” (New Security and Democracy) ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ

นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการแล้ว ยังมีการแสดงปาฐกถา เรื่อง “ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย ซึ่งในช่วงบ่ายได้แยกเป็นการประชุมย่อย 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

ห้องย่อยที่ 1 เรื่อง “ประชาธิปไตยและความท้ายทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่” (Democracy and Advanced Technological Challenges)

ห้องย่อยที่ 2 เรื่อง “ประชาธิปไตยและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์” (Democracy and Geopolitics Rivalry)

ห้องย่อยที่ 3 เรื่อง “ประชาธิปไตยกับความมั่นคงทางสังคม” (Democracy and Societal Security)

ห้องย่อยที่ 4 เรื่อง “ประชาธิปไตยและความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม” (Democracy and Environmental Security)

ห้องย่อยที่ 5 เรื่อง “ประชาธิปไตย โลกาภิวัตน์และการพลิกผันทางเศรษฐกิจ” (Democracy , Globalization and Economic Disruption)

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด