กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ภาพกิจกรรม

จัดตั้งศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดสงขลา (นำร่อง) วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดสงขลา(นำร่อง)เพื่อผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมาตรฐาน ตามประกาศรายการกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ.2562 และรายการอื่น ๆ ตามความจำเป็นในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในพื้นที่สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา ให้สามารถเข้าถึงบริการด้วยกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการจัดซื้อ และรอคิวในการจัดส่งกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างสูงต่อผู้ที่มีความจำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพในช่วงเวลาที่มีการฟื้นตัว และจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย 

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด