กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ภาพกิจกรรม

อบรมโครงการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ อำเภอคลองหอยโข่ง

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสงขลา ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดทำโครงการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อจัดตั้งศูนย์ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปและแผ่นรองซับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน นำร่อง เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครอบครัวคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาในการควบคุมระบบการขับถ่ายและมีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและแผ่นรองซับอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีฐานะยากจนเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเกิดขยะในพื้นที่จากการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมการดูแลและพึ่งตนเองโดยชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อชุมชนเข้มแข็งต่อไป นั้น ได้จัดอบรม ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าสร้างสุข (วัดโคกม่วง) อำเภอคลองหอยโข่ง

...

...


เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด