กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

Smile service for all Songkhla
About image
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

Smile service for all Songkhla

เกี่ยวกับเรา
icon
250,000

ผู้สูงอายุ

icon
35,000

ผู้พิการ

icon
10,000

ผู้มีภาวะพึ่งพิง

แผนยุทธศาสตร์

arrow
icon 01

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ได้มาตรฐานตามความจำเป็น

arrow
icon 02

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนอย่างมีคุณภาพครอบคลุมทุกพื้นที่

arrow
icon 03

ยุทธศาสตร์ที่ 3

เสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือขององค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายหลัก

arrow
icon 04

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม พื้นที่สาธารณะและที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง