กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ศูนย์บริการประชาชน

ศูนย์บริการ

ลำดับ ศูนย์บริการ โทรศัพท์
1 ศูนย์สร้างสุขชุมชน เทศบาลเมืองสะเดา
เปิดให้บริการ
074-411500
2 ศูนย์สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลระโนด
เปิดให้บริการ
082-4318186
3 ศูนย์สร้างสุขชุมชน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เปิดให้บริการ
081-9632100
4 ศูนย์สร้างสุขชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา (สะบ้าย้อย)
เปิดให้บริการ
088-3953939
5 ศูนย์สร้างสุขชุมชน อบต.ทับช้าง อำเภอนาทวี
เปิดให้บริการ
074-536830,081-6793163
6 ศูนย์สร้างสุขชุมชน ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา
เปิดให้บริการ
099-0385263
7 ศูนย์สร้างสุขชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม
เปิดให้บริการ
074-802671,099-2642549
8 ศูนย์สร้างสุขชุมชน ตำบลท่าม่วง
เปิดให้บริการ
081-1387031
9 ศูนย์สร้างสุขชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะโหนง
เปิดให้บริการ
086-2939407
10 ศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลท่าช้าง
เปิดให้บริการ
089-1307939
11 ศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลท่าข้าม
เปิดให้บริการ
081-5405803
12 ศูนย์สร้างสุขชุมชน ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้
เปิดให้บริการ
080-3995887
13 ศูนย์สร้างสุขชุมชนเทศบาลเมืองสิงหนคร
กำลังขยาย
097- 4497896
14 ศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลตลิ่งชัน
กำลังขยาย
098-9585939
15 ศูนย์สร้างสุขชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งลาน
กำลังขยาย
081-9594840
16 ศูนย์สร้างสุขชุมชนเทศบาลตำบลกระแสสินธุ์
กำลังขยาย
089-5980876
17 ศูนย์สร้างสุขชุมชนเทศบาลตำบลบางเหรียง
กำลังขยาย
094-5933539
18 ศูนย์สร้างสุขชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง
กำลังขยาย
064-0733341
19 ศูนย์สร้างสุขชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
กำลังขยาย
086-2891285
20 ศูนย์สร้างสุขชุมชนเทศบาลนครสงขลา
กำลังขยาย
081-8962696
21 ศูนย์สร้างสุขชุมชน อบต.ประกอบ
กำลังขยาย
089-2495324
22 ศูนย์สร้างสุขชุมชน ทต.กำแพงเพชร
กำลังขยาย
087-4759517
23 ศูนย์สร้างสุขชุมชน รพสต.ทับหลวง
กำลังขยาย
084-7507739
24 ศูนย์สร้างสุขชุมชน รพสต.รำแดง
กำลังขยาย
086-6967753
25 ศูนย์สร้างสุขชุมชน รพสต.หัวปาบ
กำลังขยาย
094-9434197
26 ศูนย์ซ่อมสร้างสุขวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
เปิดให้บริการ
083-7975705
27 ศูนย์ซ่อมสร้างสุชชุมชนวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เปิดให้บริการ
095-2712453
28 ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน เทศบาลเมืองสะเดา
เปิดให้บริการ
064-6126488

รถบริการสาธารณะ

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์
1 ทต.ระโนด 0622451720
2 ทม.ทุ่งตำเสา 0846331856
3 อบต.สำนักแต้ว 074411123
4 ทต.นาสีทอง 0869689587
5 อบต.คลองแดน 0619422885
6 ทต.พะวง 074334220
7 อบต.ควนรู 074386462
8 อบต.คูหา 0984131669
9 ทต.ปริก 074298015
10 อบต.ทุ่งหมอ 0622451687
11 สม.ร่วมใจกู้ภัยเมือง สข. บริการ
12 อบต.สะกอม 0884441135
13 อบต.ธารคีรี 0801453238
14 อบต.สะท้อน 0819633398
15 อบต.ทำนบ 0842760966
16 อบต.ท่าม่วง 0966319907
17 ทต.ทุ่งลาน 0969047573
18 อบต.คลองรี 0818970860
19 อบต.ชิงโค 0842016053
20 สม.ร่วมใจกู้ภัยเมือง สข.
21 ทต.กระแสสินธุ์ 0622451726
22 อบต.บ่อแดง 0950793648
23 อบต.ขุนตัดหวาย 0898411669
24 อบต.เกาะยอ 0980156488
25 อบต.ทับช้าง 0935973788
26 ทม.สะเดา 074411300
27 ทต.บ่อตรุ 0950349111
28 ทต.เขารูปช้าง 0835108259
29 อบต.คูหาใต้ 074256108
30 ทต.จะนะ 074207101
31 มธ.มิตรภาพสามัคคี บริการ
32 ทต.สทิงพระ 0622451700
33 อบต.ท่าชะมวง 0622451658
34 ทม.ควนลัง 074552111
35 ทต.นาทวี 074801881
36 ทต.คูเต่า 0622451738
37 ทม.คอหงส์ 0994456887
38 ทต.บ้านหาร บริการ
39 ทม.ม่วงงาม 0897371338
40 อบต.จะแหน บริการ
41 สม.กู้ชีพบ้านพรุ บริการ
42 อบต.นาหม่อม 074383021
43 อบต.คลองหลา 0622451754
44 อบต.สนามชัย 0630781700
45 มธ.โรงเจเต๋าบ้อเก็ง บริการ
46 อบต.บ้านขาว 0622451722
47 ทต.เทพา 074376651
48 ทต.ชะแล้ 0810928254
49 อบต.จะโหนง 0801366099
50 มธ.คนช่วยคน บริการ
51 ทต.ลำไพล 0800368851
52 อบต.ทุ่งหวัง 0622451639
53 อบต.ทุ่งใหญ่ 0824163167
54 อบต.ท่าโพธิ์ 0828253916
55 ทต.บางเหรียง 0622127344
56 ทต.ปาดัง 0623928973
57 อบต.คลองเปียะ บริการ
58 อบต.คลองอู่ตะเภา
59 อบต.เขามีเกียรติ ประสงค์รับโอน
60 อบต.ท่าประดู่ บริการ
61 อบต.วังใหญ่ บริการ
62 มธ.กู้ภัยรัตภูมิธรรมาวาส บริการ
63 อบต.กระดังงา บริการ
64 อบต.เกาะใหญ่ บริการ
65 อบต.วัดจันทร์ ประสงค์รับโอน
66 มธ.กู้ภัยรัตภูมิธรรมาวาส บริการ
67 อบต.ปริก ประสงค์รับโอน
68 มธ.อิสลามเพื่อการศึกษา
69 อบต.ท่าข้าม บริการ
70 ทน.สงขลา บริการ
71 อบต.ธารคีรี บริการ
72 ทต.โคกม่วง ประสงค์รับโอน
73 ทต.สำนักขาม บริการ

ศูนย์สร้างสุขชุมชน

ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน

ธนาคารสร้างสุขชุมชน

ธนาคารผ้าอ้อมรักโลก

บ้านสร้างสุขชุมชน

ศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน