กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา, Smile service for all Songkhla, โทร. 074-890971 ต่อ 351 , 063-0799544

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนสู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณะภาครัฐจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2

    14  มีนาคม 2566 ประชุมทีมระบบฐานข้อมูลกลาง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนสู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณะภาครัฐจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมมูลนิธิชุมชนสงขลาประกอบด้วยทีมโปรแกรมเมอร์ ที่มีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.เป็นหัวหน้าทีม โปรแกรมเมอร์จากสสจ. พมจ. กองทุนฟื้นฟูฯ มูลนิธิชุมชนสงขลา และทีมกองทุนฟื้นฟูฯ กิจกรรมประกอบด้วย 1)การออกแบบและพัฒนาระบบการเชื่อมข้อมูลกลางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา 

ทีมโปรแกรม ได้เชื่อมโยงต่อข้อมูลพื้นฐาน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วยสสจ. กองทุนฟื้นฟู มูลนิธิชุมชนสงขลา การศึกษาพิเศษ พมจ. นำไปสู่การใช้งานได้แล้วในเว็บไซต์กลาง การหารือวันนี้ได้ข้อสรุปเตรียมการนำเสนอข้อมูล

(1) รายงานข้อมูลนำเข้าแล้ว...ข้อมูลพื้นฐานของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง, ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน(อาทิ ด้านสุขภาพ การปรับสภาพบ้าน การให้ความช่วยเหลือนักเรียน/คนพิการ)-การเยี่ยมบ้าน/กายอุปกรณ์ ความต้องการ จำนวนคนทั้งสิ้นกว่า 2.5 แสนคน

(2) การนำเสนอข้อมูลต่อไป นอกจากข้อมูลภาพรวมแล้ว ให้มีจุดเน้นพิเศษเพื่อนำเสนอระบบ....คนพิการ นำเสนอให้เห็นการใช้ประโยชน์จริงของหน่วยงานความร่วมมือ 1)ข้อมูลที่แท้จริง....จำนวนคนพิการ(ยึดข้อมูลจากพมจ.เป็นหลัก เสริมด้วยข้อมูลจากสสจ.และการศึกษาพิเศษ) จำแนกจำนวนตามที่อยู่จริง...จัดประเภทชื่ออยู่/คนอยู่ ชื่ออยู่/ตัวไม่อยู่ ชื่อไม่อยู่/ตัวอยู่ คนเร่ร่อน ...2)ข้อมูลการได้รับบริการ...นำไปสู่การสร้างตัวชี้วัดการดูแลให้ครอบคลุม 100% ในอนาคต โดยดูเรื่องสิทธิพื้นฐาน สุขภาพ(กาย/จิต) สังคม(เบี้ยยังชีพ/เงินกู้/การศึกษา/กายอุปกรณ์) ด้านเศรษฐกิจ(อาชีพ-การจ้างงาน)นำเสนอข้อมูลภาพรวมรายคนในด้านเศรษฐกิจ/สุขภาพ/สังคม 3)ข้อมูลความต้องการ ด้านสุขภาพ/เศรษฐกิจ/สังคม

(3 )ทบทวนการพัฒนาระบบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนา ด้านการจัดการ ทำTOR เพิ่มในกิจกรรมที่ 1 อีก 1 รายการ-รายการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ทีมโปรแกรมเมอร์ 3 คนไปหารือกัน ปรับการเขียน API ของระบบแม่ให้ยืดหยุ่นกว่าเดิม ในเรื่องบริการและความต้องการทั้งข้อมูลนำเข้าและนำข้อมูลออกไปสู่ระบบของหน่วยงาน สามารถใส่ภาพการให้บริการ เป็นต้น ใช้เวลาดำเนินการสิ้นสุดเดือนเมษายน และกลางพฤษภาคมสามารถจัดกิจกรรมที่ 3 นำเสนองานให้กับทีมภาคี

กิจกรรมที่ 2 การออกแบบพัฒนาระบบข้อมูลกลางและศูนย์สร้างสุขชุมชนในรูปแบบ Application

กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลกลาง ให้ผู้บริหาร 11 องค์กรความร่วมมือ

กิจกรรมที่ 4 อบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ iT ของ 5 หน่วยงานเริ่มต้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ 5 จัดประชุุมติดตามการใช้งานระบบโปรแกรมฯ

กิจกรรมที่ 6 จัดจ้างการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการให้บริการ และระบบสารสนเทศ ประจำศูนย์บริการ 1)โปรแกรมน้องอ้อมปันสุข 2)โปรแกรมที่นอนลมเติมสุขชุมชน 3)โปรแกรมบ้านสร้างสุข 4)โปรแกรมธนาคารกายอุปกรณ์ 5)โปรแกรมศูนย์สร้างสุขชุมชน 6)โปรแกรมศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข

กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด